2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

 

2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ : 24/12/2003
KANUN NO : 5027
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/12/2003 (1.Mük)
RESMİ G. NO : 25330
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve Denge
Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Denge
İKİNCİ BÖLÜM
Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler
Madde 4.- Bölüm düzeni ve deyimler
Madde 5.- Bağlı cetveller
Madde 6.- Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malî Politikaya İlişkin Hükümler
Madde 7.- Bütçe politikası ve malî kontrol
Madde 8.- Ayrıntılı harcama programları ve ödeneklerin kullanımı
Madde 9.- Gelir ve giderlerin izlenmesi, analitik bütçe sınıflandırması ve performans esaslı bütçe uygulaması
Madde 10.- Kamu haznedarlığı
Madde 11.- Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
Madde 12.- Yatırım harcamaları
Madde 13.- Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı
Madde 14.- Resmî taşıtlar, demirbaş eşya ve levazım
Madde 15.- Hastane ve tedavi ücretleri
Madde 16.- Vakıf ve derneklerin denetimi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler
Madde 17.- Aktarma
Madde 18.- Geçen yıllar borçları
Madde 19.- Ödenek devir ve iptal işlemleri
Madde 20.- Savunma Sanayii Destekleme Fonu
Madde 21.- Transferi mümkün olmayan konsolosluk gelirleri
Madde 22.- Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları
Madde 23.- Bağış, hibe ve yardımlar
Madde 24.- Fonlara ilişkin hükümler
Hazine ve Kamu Kuruluşlarına İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Devlet borçları
Madde 25.- Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlanmaya ilişkin hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu İktisadî Teşebbüsleri
Madde 26.- Kamu iktisadî teşebbüslerinin kârları
Madde 27.- Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinde sermaye değişiklikleri
Madde 28.- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin kâr ve sermaye değişiklikleri
Madde 29.- Görev zararları ve gayrimenkul satışları
Madde 30.- Körfez krizi nedeniyle alacaklarını tahsil edemeyen firmalara verilen kredilerin tasfiyesi
Kamu Personeline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Özlük Hakları
Madde 31.- Katsayılar, yurt dışı aylıklar, ücret ve sözleşme ücreti
İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam Esasları
Madde 32.- Kadroların kullanımı
Madde 33.- Sözleşmeli personel
Madde 34.- İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 35.- Geçici görevlendirme
Çeşitli Hükümler
Madde 36.- Muhtelif gelirler
Madde 37.- Teminat olarak kabul edilecek değerler, taşınmaz malların geçici teminatı ve teminatlarla ilgili işlemler
Madde 38.- Kişi borçları
Madde 39.- Devlet hesaplarında yer verilmeyecek ve terkin edilecek tutarlar
Madde 40.- Saymanlık görev ve sorumluluklarının devri
Madde 41.- Uluslararası kuruluşlara üyelik
Madde 42.- Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler
Madde 43.- Yurt dışı eğitimi
Madde 44.- Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler
Madde 45.- Amme alacağına karşılık kabul edilebilecek taşınmazlar
Madde 46.- Kamulaştırma bedellerinin sertifika ile ödenmesi
Madde 47.- Vergi, fon ve payların zamanında yatırılması
Madde 48.- Geri verilecek paralar
Madde 49.- Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 50.- Yürürlük
Madde 51.- Yürütme