2002 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU

              

2002 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU


Gider bütçesi

Madde 1.- Genel bütçeli idarelerin 2002 malî yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 114.963.019.060.000.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

 

Gelir bütçesi

Madde 2.- Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 74.603.699.064.660.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

 

Nazım gelir ve gider

Madde 3.- 7.990.537.048.810.000 lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

 

Denge

Madde 4.- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 40.359.319.995.340.000 liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

 

Tamamlayıcı ödenek

Madde 5.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 1.284.524.643.030.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

 

Devredilen ödenek

Madde 6.- 2002 malî yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 716.208.210.720.000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

 

İptal edilen ödenek

Madde 7.- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 4.908.739.010.430.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

 

Devlet borçları

Madde 8.- İç Devlet borçları uygulama sonuçları, bağlı kesinhesap cetvellerinde gösterildiği üzere;

2001 yılında 102.127.925.589.270.000 lira orta ve uzun vadeli, 20.029.334.026.130.000 lira kısa vadeli olmak üzere, toplam 122.157.259.615.400.000 lira, 2002 yılında da 112.849.834.816.700.000 lira orta ve uzun vadeli, 37.019.855.704.560.000 lira kısa vadeli olmak üzere, toplam 149.869.690.521.260.000 lira iç borç mevcuttur. 

 

Yürürlük

Madde 9.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.