YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

 

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 08/01/2004
KANUN NO : 5042
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/01/2004
RESMİ G. NO : 25347
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Koruma Şartları ve Korumadan Yararlanacak Kişiler
Madde 3.- Genel şartlar
Madde 4.- Korumadan yararlanacak kişiler
Madde 5.- Yenilik ve yeniliği etkilemeyen durumlar
Madde 6.- Farklılık
Madde 7.- Yeknesaklık
Madde 8.- Durulmuşluk
Madde 9.- İsimlendirme ve ismin kullanılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi
Madde 10.- Koruma süresi
Hak Sahipliği, Hakkın Kapsamı ve Sınırlandırma
BİRİNCİ BÖLÜM
Hak Sahipliği ve Hak Sahibinin Yetkileri
Madde 11.- Hak sahipliği
Madde 12.- Hizmet ilişkisinde hak sahipliği
Madde 13.- Hizmet sözleşmesi dışında kalan sözleşmelerde hak sahipliği
Madde 14.- Hak sahibinin yetkileri
Madde 15.- Başvuru ve tescil tarihi arasında kalan süre içinde yetkiler
İKİNCİ BÖLÜM
Yetkinin Sınırlandırıldığı Haller
Madde 16.- Genel sınırlandırma halleri
Madde 17.- Çiftçi istisnası
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Lisans ve Islahçı Hakkının Tüketilmesi
Madde 18.- Zorunlu lisans
Madde 19.- Zorunlu lisansla ilgili arabuluculuğun talep edilmesi
Madde 20.- Bakanlığın arabuluculuğu
Madde 21.- Arabuluculuk işleminin yapılması
Madde 22.- Arabuluculuk faaliyetinin sonuçları
Madde 23.- Zorunlu lisansın talep edilmesi
Madde 24.- Zorunlu lisans işleminin başlaması
Madde 25.- Zorunlu lisans kararı
Madde 26.- Zorunlu lisans işlemlerinin durdurulması
Madde 27.- Zorunlu lisansın niteliği
Madde 28.- Zorunlu lisansın devri
Madde 29.- Esas itibarıyla türetilmiş çeşitlerde zorunlu lisans
Madde 30.- Sözleşmeye dayalı lisans hükümlerinin uygulanabilirliği
Madde 31.- Islahçı hakkının tüketilmesi
Başvuru, Tescil, İlân, İtiraz ve Ücretler
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru Şartları ve Başvuruya İtiraz
Madde 32.- Başvuru mercii
Madde 33.- Başvuru şartları
Madde 34.- Rüçhan hakkı
Madde 35.- Başvurunun incelenmesi
Madde 36.- Başvurunun Bültende ilânı
Madde 37.- Başvuruya itiraz
Madde 38.- Başvuruya itirazın incelenmesi
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik İnceleme, Tescil, İlân ve Tescile İtiraz
Madde 39.- Çeşidin teknik bakımdan incelenmesi
Madde 40.- İnceleme raporu
Madde 41.- Geçici ismin kesinleşmesi
Madde 42.- Başvurunun ret nedenleri
Madde 43.- Tescil
Madde 44.- Tescilin ilânı
Madde 45.- Tescile itiraz
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücretler
Madde 46.- Ücretler
Tescil Sonrası Hak Sahibinin Yükümlülüğü, Bakanlıkça Yapılan Denetim ve Islahçı Hakkının Re'sen İptali
Madde 47.- Hak sahibinin tescilden sonraki yükümlülüğü
Madde 48.- Bakanlık tarafından yapılan denetim ve ıslahçı hakkının re'sen iptali
Başvuru ve Tescilden Doğan Hakkın Devri, İntikali, Rehin Hakkı Tesisi, Haczi ve Lisans Sözleşmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Devir, İntikal, Rehin ve Haciz
Madde 49.- Devir, intikal, rehin ve haciz
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans
Madde 50.- Sözleşmeye dayalı lisans
Madde 51.- Hakkın devri ve lisans verilmesinden doğan sorumluluk
Hükümsüzlük Halleri ve Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük
Madde 52.- Hükümsüzlük halleri
Madde 53.- Hükümsüzlük talebi
Madde 54.- Hükümsüzlüğün etkisi
İKİNCİ BÖLÜM
Hakkın Kendiliğinden Sona Ermesi
Madde 55.- Hakkın kendiliğinden sona ermesi
Hakka Tecavüz Halleri, Davalar ve Görevli Mahkeme
BİRİNCİ BÖLÜM
Hakka Tecavüz Halleri
Madde 56.- Hakka tecavüz sayılan haller
İKİNCİ BÖLÜM
Hukuk Davaları
Madde 57.- Hak sahibinin talepleri ve hukuk davalarında yetkili mahkeme
Madde 58.- Tazminat
Madde 59.- Yoksun kalınan kazanç
Madde 60.- Bedel davası
Madde 61.- Hakka tecavüzün olmadığı hakkında dava ve şartları
Madde 62.- Tespit davası
Madde 63.- İhtiyati tedbir talebi ve niteliği
Madde 64.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygulanması
Madde 65.- Zamanaşımı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar ve Usul Hükümleri
Madde 66.- İhlâl sayılan haller ve yaptırımlar
Madde 67.- Usul ve zamanaşımı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhtisas Mahkemeleri
Madde 68.- Görevli mahkeme
Madde 69.- Hükmün ilânı
Çeşitli ve Son Hükümler
Madde 70.- Islahçı Hakkı Kütüğü
Madde 71.- Bitki Çeşitleri Bülteni
Madde 72.- Yönetmelikler
Madde 73.-
Madde 74.- Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Madde 75.- Yürürlük
Madde 76.- Yürütme