TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN

              

Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun


Amaç

Madde 1.- Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek ilk nasıp istihkakı ile ilgili hususları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2.- Bu Kanun; subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.

 

İlk nasıp istihkakı

Madde 3.- Bu Kanun kapsamına giren personele, ilk nasıplarında; birer adet ordu tipi tabanca ve birer kutu mermi, bavul, yazlık ve kışlık elbise ve iskarpin ile kaput veya pardösü ve yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir.

Ancak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere ordu tipi tabanca ve mermi bir yıllık deneme süresini tamamlamalarını müteakip verilir.

Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğine göre malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

Bir defa faydalanma

Madde 4.- İlk nasıp istihkakından hiçbir şekilde ikinci kez faydalanılamaz. Ancak, astsubaylıktan subaylığa geçiş gibi nedenlerle ikinci kez nasbı yapılanlardan ilk nasıp istihkakında farklılık olanlar, yönetmelikte belirtilecek ek ilk nasıp istihkakından da istifade ettirilirler.

 

Yönetmelik

Madde 5.- Personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığı, sınıf ve statüsü ve görev özelliği gibi hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ilk nasıp istihkakı listeleri ile sınıf ve statü değişikliği nedeniyle uygulanacak ek ilk nasıp istihkakı listeleri, eşya ve teçhizatın kapsamı, miktarı, cinsi, verilme şekli ve bu Kanunla ilgili diğer usul ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

 

Cezaî müeyyide

Madde 6.- Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre verilecek tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişik kesilmedikçe hiçbir şekilde başkasına verilemez ve devredilemez. Aksine davrananlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile tecziye edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 7.- 10.7.1944 tarihli ve 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ile 12.8.1971 tarihli ve 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı kanunlardan istifade edenler, bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe göre tâbi oldukları listelerde daha önce almadıkları ve 6.5.1960 tarihli ve 7471 sayılı Kanun kapsamına girmeyen bir eşya varsa sadece onu alırlar.

 

Geçici Madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan astsubaylarla astsubaylıktan subaylığa geçenlerden, 4608 ve 1468 sayılı kanunlara göre kendilerine tabanca verilmeyenlere de bu Kanuna göre tabanca ve mermi verilir.

 

Geçici Madde 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4608 ve 1468 sayılı kanunlar ile bu kanunlarda değişiklik yapan kanun ve kanun hükmünde kararnameler gereğince kendilerine tabanca ve mermi verilenler de Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilmedikçe tabanca ve mermilerini her ne suretle olursa olsun başkalarına veremez ve devredemezler. Aksine davrananlar hakkında da 6 ncı maddedeki cezaî müeyyide uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 8.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 9.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004