EMNİYET TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

              

Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Madde 1.- 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun ek 23 üncü maddesi ve geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/4/2004