ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 22/04/2004
KANUN NO : 5147
 
RESMİ G.TARİHİ : 30/04/2004
RESMİ G. NO : 25448
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Korumadan Yararlanacak Kişiler, Korumanın Konusu, Şartları ve Süresi

Madde 3.- Korumadan yararlanacak kişiler
Madde 4.- Korumanın konusu
Madde 5.- Orijinallik
Madde 6.- Korumanın başlangıcı ve süresi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hak Sahipliği, Hak Sahibinin Yetkileri ve Koruma Hakkının Sınırlandırılması

Madde 7.- Hak sahipliği
Madde 8.- Hizmet ilişkisinde hak sahipliği
Madde 9.- Üniversite mensuplarının hak sahipliği
Madde 10.- Hizmet sözleşmesi dışında kalan sözleşmelerde hak sahipliği
Madde 11.- Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin yetkileri
Madde 12.- Koruma hakkının sınırlandırıldığı durumlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Tescil

Madde 13.- Tescil mercii
Madde 14.- Başvuru şartları
Madde 15.- Şekli inceleme ve başvuru tarihinin kesinleşmesi
Madde 16.- Tescil ve yayımlama

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devir, İntikal, Rehin, Haciz ve Lisans

Madde 17.- Devir, intikal, rehin ve haciz
Madde 18.- Lisans

ALTINCI BÖLÜM

Hükümsüzlük Hâlleri, Hakkın Sona Ermesi ve İşlem Yapma Yetkisi Olanlar

Madde 19.- Hükümsüzlük talebi ve hükümsüzlük hâlleri
Madde 20.- Hükümsüzlüğün etkisi
Madde 21.- Hakkın sona erme sebepleri
Madde 22.- Koruma hakkından vazgeçme
Madde 23.- Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi olan kişiler

YEDİNCİ BÖLÜM

Tecavüz Sayılan Fiiller, Davalar, Mahkemeler, İhtiyati Tedbirler ve Zamanaşımı

Madde 24.- Hakka tecavüz sayılan fiiller
Madde 25.- Devir talebinde bulunma hakkı
Madde 26.- Hak sahibinin hakları ve hukuk davalarında yetkili mahkeme
Madde 27.- Tecavüzü kanıtlayan belgeleri talep etme
Madde 28.- Yoksun kalınan kazanç
Madde 29.- Zamanaşımı
Madde 30.- Enstitü kararlarına karşı itiraz ve dava açılması
Madde 31.- Görevli mahkeme
Madde 32.- Hükmün ilânı
Madde 33.- Tecavüzün yokluğunun tespiti
Madde 34.- İhtiyatî tedbir talebi ve tedbirin niteliği
Madde 35.- Uygulanacak hükümler
Madde 36.- Gümrüklerde el koyma

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Lisansın Genel Şartları ve Sona Ermesi

Madde 37.- Zorunlu lisansın verilme şartları
Madde 38.- Zorunlu lisansın sona ermesi

DOKUZUNCU BÖLÜM

Cezalar ve Şikâyet Hakkı

Madde 39.- Hakka tecavüz hallerinde uygulanacak cezalar
Madde 40.- Şikâyet hakkına sahip olanlar
Madde 41.- Yönetmelik
Madde 42.- Yürürlük
Madde 43.- Yürütme