TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

KABUL TARİHİ : 18/05/2004
KANUN NO : 5174
 
RESMİ G.TARİHİ : 01/06/2004
RESMİ G. NO : 25479
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Odalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Odalara İlişkin Genel Esaslar
Madde 4.- Odalar
Madde 5.- Odaların kurulması
Madde 6.- Odaların kuruluş ve çalışma alanları
Madde 7.- Oda şubeleri
Madde 8.- Oda temsilcilikleri
Madde 9.- Odalara kayıt zorunluluğu
Madde 10.- Değişikliklerin bildirilmesi
Madde 11.- Odalarda ehliyet, temsil ve imza yetkisi
Madde 12.- Odaların görevleri
İKİNCİ BÖLÜM
Oda Organları, Oluşumları ve Görevleri
Madde 13.- Oda organları
Madde 14.- Oda meslek komiteleri
Madde 15.- Oda meslek komitelerinin görevleri
Madde 16.- Oda meclisi
Madde 17.- Oda meclisinin görevleri
Madde 18.- Oda yönetim kurulu
Madde 19.- Oda yönetim kurulunun görevleri
Madde 20.- Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri
Madde 21.- Oda disiplin kurulu
Madde 22.- Oda disiplin kurulunun görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Gelirleri ve Bütçe
Madde 23.- Oda gelirleri
Madde 24.- Odalarda kayıt ücreti ve yıllık aidat
Madde 25.- Munzam aidat ve navlun hasılatından alınacak pay
Madde 26.- Odalarda belge bedelleri ve ücretler
Madde 27.- Odaların bütçesi
Borsalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar
Madde 28.- Ticaret borsaları
Madde 29.- Borsanın kuruluşu
Madde 30.- Borsaların çalışma alanları
Madde 31.- Borsa şubeleri
Madde 32.- Borsaya kayıt zorunluluğu
Madde 33. – Borsada ehliyet, temsil ve imza yetkisi
Madde 34.- Borsanın görevleri
İKİNCİ BÖLÜM
Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri
Madde 35.- Borsa organları
Madde 36.- Borsa meslek komiteleri
Madde 37.- Borsa meslek komitelerinin görevleri
Madde 38.- Borsa meclisi
Madde 39.- Borsa meclisinin görevleri
Madde 40.- Borsa yönetim kurulu
Madde 41.- Borsa yönetim kurulunun görevleri
Madde 42.- Borsa yönetim kurulunun yetkilerinin devri
Madde 43.- Borsa disiplin kurulu
Madde 44.- Borsa disiplin kurulunun görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borsa İşlemleri
Madde 45.- Borsaya tâbi maddeler ve alım satımları
Madde 46.- Borsa işlemlerinin tescili
Madde 47.- Borsada alım satım yapanlar
Madde 48.- Borsa işlemlerine ilişkin yönetmelikler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticaret Borsalarının Gelirleri ve Bütçe
Madde 49.- Borsa gelirleri
Madde 50.- Borsaya kayıt ücreti ve yıllık aidat
Madde 51.- Ücretler ve belge bedelleri
Madde 52.- Borsa bütçesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ürün İhtisas Borsaları
Madde 53.- Ürün ihtisas borsaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Madde 54.- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Madde 55.- Birlikte ehliyet, temsil ve imza yetkisi
Madde 56.- Birliğin görevleri
Madde 57.- Sektör meclisleri
Madde 58.- Türk-yabancı veya yabancı-Türk odalar ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Madde 59.- Yüksek İstişare Kurulu
İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Organları, Oluşumları ve Görevleri
Madde 60.- Birliğin organları
Madde 61.- Genel Kurul
Madde 62.- Genel Kurulun görevleri
Madde 63.- Oda ve borsa konseyleri
Madde 64.- Oda ve borsa konseylerinin görevleri
Madde 65.- Birlik Yönetim Kurulu
Madde 66.- Birlik Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 67.- Birlik Yönetim Kurulunun yetkilerinin devri
Madde 68.- Yüksek Disiplin Kurulu
Madde 69.- Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Gelirleri
Madde 70.- Birlik aidatı
Madde 71.- Birlikçe alınacak ücretler
Madde 72.- Gelirler ve bütçe
Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Personel
Madde 73.- Oda, borsa ve Birlik personeli
Madde 74.- Oda ve borsa genel sekreteri
Madde 75.- Birlik Genel Sekreteri
Madde 76.- Cezai takibat
İKİNCİ BÖLÜM
Malî Hükümler
Madde 77.- Tahsilat
Madde 78.- Bütçelerden ayrılacak paylar
Madde 79.- İhale işleri ve hizmet alımı
Madde 80.- Kamulaştırma, şirket ve vakıf kurma
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usulü
Madde 81.- Seçimlere ilişkin genel esaslar
Madde 82.- Seçim sandık kurulu
Madde 83.- Oda, borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri
Madde 84.- Oda ve borsa organlarının seçimleri
Madde 85.- Birlik organlarının seçimi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin ve Para Cezaları
Madde 86.- Disiplin cezalarının uygulanacağı haller
Madde 87.- Disiplin suç ve cezaları
Madde 88.- Disiplin soruşturmasının yürütülmesi
Madde 89.- Disiplin soruşturmasının açılması
Madde 90.- Savunma hakkı
Madde 91.- Ceza soruşturmalarının etkisi
Madde 92.- Kararların tebliği
Madde 93.- Para cezaları
BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyetlerin Sona Erdirilmesi
Madde 94.- Organların görevlerine son verilmesi ve faaliyetten men edilmesi
Madde 95.- Oda ve borsaların lağvı ve tasfiyesi
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 96.- Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 97.- Vekâlet
Madde 98.- Huzur hakkı
Madde 99.- Odalar ve borsalar arası ilişki
Madde 100.- Denetim
Madde 101.- Yönetmelikler
Madde 102.- Uygulanmayacak hükümler
Madde 103.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Geçici Madde 4.-
Geçici Madde 5.-
Geçici Madde 6.-
Geçici Madde 7.-
Geçici Madde 8.-
Geçici Madde 9.-
Geçici Madde 10.-
Geçici Madde 11.-
Geçici Madde 12.-
Geçici Madde 13.-
Madde 104.- Yürürlük
Madde 105.- Yürütme