GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

 

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 25/05/2004
KANUN NO : 5179
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/06/2004
RESMİ G. NO : 25483
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1. – Amaç
Madde 2. – Kapsam
Madde 3. – Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Üretim İzni, Gıda Sicili, Tescil, İstihdam ve Lâboratuvar Kuruluş İzni ile İlgili Yetki ve Sorumluluklar
Madde 4. – Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri
Madde 5. – Lâboratuvar kuruluş izni
Madde 6. – İstihdam
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu, Risk Analizi, İhtiyatî Tedbirler, Bilimsel Komiteler ve Ulusal Gıda Meclisi
Madde 7. – Gıda kodeksi
Madde 8. – Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu
Madde 9. – Risk analizi
Madde 10. – İhtiyatî tedbirler
Madde 11. – Bilimsel komiteler
Madde 12. – Ulusal Gıda Meclisi ve Gıda Bankaları Birliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimler, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, İzlenebilirlik ve İşyeri Sorumluluğu
Madde 13. – Bildirimler
Madde 14. – Acil durumlar
Madde 15. – Kriz yönetimi
Madde 16. – İzlenebilirlik
Madde 17. – İşyeri sorumluluğu
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sağlığın Korunmasına İlişkin Hükümler
Madde 18. – Sağlığın korunması
ALTINCI BÖLÜM
Gıda Ticareti ile İlgili Hükümler
Madde 19. – Dış ticaret
Madde 20. – Gümrük merkezleri
Madde 21. – Reklam ve tanıtım
Madde 22. – Tüketici haklarının korunması
YEDİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi, Denetim, Kontrol ve Sertifikasyon ile İtiraz Hakkı
Madde 23. – Piyasa gözetimi ve denetimi
Madde 24. – Kontrol ve sertifikasyon
Madde 25. – İtiraz hakkı
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
Madde 26.- Sularla ilgili hükümler
Madde 27. – Takviye edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar, tıbbî amaçlı bebek mamaları
Madde 28. – Serbest bölgelerle ilgili hükümler
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ceza Hükümleri, Cezaların Tahsili ve İtirazlar
Madde 29. – Ceza hükümleri
Madde 30. – Cezaların tahsili ve itirazlar
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 31. –
Madde 32. – Değiştirilen hükümler
Madde 33. –
Madde 34. -
Madde 35. –
Madde 36. –
Madde 37. –
Madde 38. –
Madde 39. –
Madde 40. – Yürürlük
Madde 41. – Yürütme