TÜRK CEZA KANUNU


TÜRK CEZA KANUNU

KABUL TARİHİ : 26/09/2004
KANUN NO :

5237

 
RESMİ G.TARİHİ : 12/10/2004
RESMİ G. NO : 25611
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar

Madde 1.- Ceza Kanununun amacı
Madde 2.- Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
Madde 3.- Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
Madde 4.- Kanunun bağlayıcılığı
Madde 5.- Özel kanunlarla ilişki
Madde 6.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kanunun Uygulama Alanı

Madde 7.- Zaman bakımından uygulama
Madde 8.- Yer bakımından uygulama
Madde 9.- Yabancı ülkede hüküm verilmesi
Madde 10.- Görev suçları
Madde 11.- Vatandaş tarafından işlenen suç
Madde 12.- Yabancı tarafından işlenen suç
Madde 13.- Diğer suçlar
Madde 14.- Seçimlik cezalarda soruşturma
Madde 15.- Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması
Madde 16.- Cezadan mahsup
Madde 17.- Hak yoksunlukları
Madde 18.- Geri verme
Madde 19.- Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması

İKİNCİ KISIM

Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Madde 20.- Ceza sorumluluğunun şahsiliği
Madde 21.- Kast
Madde 22.- Taksir
Madde 23.- Netice sebebiyle ağırlaşmış suç

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Madde 24.- Kanunun hükmü ve amirin emri
Madde 25.- Meşru savunma ve zorunluluk hali
Madde 26.- Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
Madde 27.- Sınırın aşılması
Madde 28.- Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
Madde 29.- Haksız tahrik
Madde 30.- Hata
Madde 31.- Yaş küçüklüğü
Madde 32.- Akıl hastalığı
Madde 33.- Sağır ve dilsizlik
Madde 34.- Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suça Teşebbüs

Madde 35.- Suça teşebbüs
Madde 36.- Gönüllü vazgeçme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suça İştirak

Madde 37.- Faillik
Madde 38.- Azmettirme
Madde 39.- Yardım etme
Madde 40.- Bağlılık kuralı
Madde 41.- İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme

BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçların İçtimaı

Madde 42.- Bileşik suç
Madde 43.- Zincirleme suç
Madde 44.- Fikri içtima

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Madde 45.- Cezalar
Madde 46.- Hapis cezaları
Madde 47.- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Madde 48.- Müebbet hapis cezası
Madde 49.- Süreli hapis cezası
Madde 50.- Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar
Madde 51.- Hapis cezasının ertelenmesi
Madde 52.- Adlî para cezası

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Tedbirleri

Madde 53.- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Madde 54.- Eşya müsaderesi
Madde 55.- Kazanç müsaderesi
Madde 56.- Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
Madde 57.- Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
Madde 58.- Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
Madde 59.- Sınır dışı edilme
Madde 60.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Madde 61.- Cezanın belirlenmesi
Madde 62.- Takdiri indirim nedenleri
Madde 63.- Mahsup

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Madde 64.- Sanığın veya hükümlünün ölümü
Madde 65.- Af
Madde 66.- Dava zamanaşımı
Madde 67.- Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi
Madde 68.- Ceza zamanaşımı
Madde 69.- Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları
Madde 70.- Müsaderede zamanaşımı
Madde 71.- Ceza zamanaşımının kesilmesi
Madde 72.- Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
Madde 73.- Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar, uzlaşma
Madde 74.- Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
Madde 75.- Önödeme

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Madde 76.- Soykırım
Madde 77.- İnsanlığa karşı suçlar
Madde 78.- Örgüt

İKİNCİ BÖLÜM

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Madde 79.- Göçmen kaçakçılığı
Madde 80.- İnsan ticareti

İKİNCİ KISIM

Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar

Madde 81.- Kasten öldürme
Madde 82.- Nitelikli haller
Madde 83.- Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
Madde 84.- İntihar
Madde 85.- Taksirle öldürme

İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Madde 86.- Kasten yaralama
Madde 87.- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde 88.- Daha az cezayı gerektiren haller
Madde 89.- Taksirle yaralama
Madde 90.- İnsan üzerinde deney
Madde 91.- Organ veya doku ticareti
Madde 92.- Zorunluluk hali
Madde 93.- Etkin pişmanlık

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşkence ve Eziyet

Madde 94.- İşkence
Madde 95.- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Madde 96.- Eziyet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Madde 97.- Terk
Madde 98.- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Madde 99.- Çocuk düşürtme
Madde 100.- Çocuk düşürme
Madde 101.- Kısırlaştırma

ALTINCI BÖLÜM

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Madde 102.- Cinsel saldırı
Madde 103.- Çocukların cinsel istismarı
Madde 104.- Reşit olmayanla cinsel ilişki
Madde 105.- Cinsel taciz

YEDİNCİ BÖLÜM

Hürriyete Karşı Suçlar

Madde 106.- Tehdit
Madde 107.- Şantaj
Madde 108.- Cebir
Madde 109.- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Madde 110.- Etkin pişmanlık
Madde 111.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 112.- Eğitim ve öğretimin engellenmesi
Madde 113.- Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi
Madde 114.- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 115.- İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Madde 116.- Konut dokunulmazlığının ihlali
Madde 117.- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Madde 118.- Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 119.- Ortak hüküm
Madde 120.- Haksız arama
Madde 121.- Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
Madde 122.- Ayırımcılık
Madde 123.- Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 124.- Haberleşmenin engellenmesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şerefe Karşı Suçlar

Madde 125.- Hakaret
Madde 126.- Mağdurun belirlenmesi
Madde 127.- İsnadın ispatı
Madde 128.- İddia ve savunma dokunulmazlığı
Madde 129.- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
Madde 130.- Kişinin hatırasına hakaret
Madde 131.- Soruşturma ve kovuşturma koşulu

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Madde 132.- Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Madde 133.- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 134.- Özel hayatın gizliliğini ihlal
Madde 135.- Kişisel verilerin kaydedilmesi
Madde 136.- Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 137.- Nitelikli haller
Madde 138.- Verileri yok etmeme
Madde 139.- Şikayet
Madde 140.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

ONUNCU BÖLÜM

Malvarlığına Karşı Suçlar

Madde 141.- Hırsızlık
Madde 142.- Nitelikli hırsızlık
Madde 143.- Suçun gece vakti işlenmesi
Madde 144.- Daha az cezayı gerektiren haller
Madde 145.- Malın değerinin az olması
Madde 146.- Kullanma hırsızlığı
Madde 147.- Zorunluluk hâli
Madde 148.- Yağma
Madde 149.- Nitelikli yağma
Madde 150.- Daha az cezayı gerektiren hâl
Madde 151.- Mala zarar verme
Madde 152.- Mala zarar vermenin nitelikli halleri
Madde 153.- İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
Madde 154.- Hakkı olmayan yere tecavüz
Madde 155.- Güveni kötüye kullanma
Madde 156.- Bedelsiz senedi kullanma
Madde 157.- Dolandırıcılık
Madde 158.- Nitelikli dolandırıcılık
Madde 159.- Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 160.- Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
Madde 161.- Hileli iflâs
Madde 162.- Taksirli iflas
Madde 163.- Karşılıksız yararlanma
Madde 164.- Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
Madde 165.- Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
Madde 166.- Bilgi vermeme
Madde 167.- Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep
Madde 168.- Etkin pişmanlık
Madde Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Madde 170.- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Madde 171.- Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması
Madde 172.- Radyasyon yayma
Madde 173.- Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme
Madde 174.- Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi
Madde 175.- Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali
Madde 176.- İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama
Madde 177.- Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması
Madde 178.- İşaret ve engel koymama
Madde 179.- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Madde 180.- Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Karşı Suçlar

Madde 181.- Çevrenin kasten kirletilmesi
Madde 182.- Çevrenin taksirle kirletilmesi
Madde 183.- Gürültüye neden olma
Madde 184.- İmar kirliliğine neden olma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Madde 185.- Zehirli madde katma
Madde 186.- Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
Madde 187.- Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
Madde 188.- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Madde 189.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 190.- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
Madde 191.- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
Madde 192.- Etkin pişmanlık
Madde 193.- Zehirli madde imal ve ticareti
Madde 194.- Sağlık için tehlikeli madde temini
Madde 195.- Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma
Madde 196.- Usulsüz ölü gömülmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Madde 197.- Parada sahtecilik
Madde 198.- Paraya eşit sayılan değerler
Madde 199.- Kıymetli damgada sahtecilik
Madde 200.- Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar
Madde 201.- Etkin pişmanlık
Madde 202.- Mühürde sahtecilik
Madde 203.- Mühür bozma
Madde 204.- Resmi belgede sahtecilik
Madde 205.- Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 206.- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Madde 207.- Özel belgede sahtecilik
Madde 208.- Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 209.- Açığa imzanın kötüye kullanılması
Madde 210.- Resmi belge hükmünde belgeler
Madde 211.- Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 212.- İçtima

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar

Madde 213.- Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
Madde 214.- Suç işlemeye tahrik
Madde 215.- Suçu ve suçluyu övme
Madde 216.- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Madde 217.- Kanunlara uymamaya tahrik
Madde 218.- Ortak hüküm
Madde 219.- Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
Madde 220.- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Madde 221.- Etkin pişmanlık
Madde 222.- Şapka ve Türk harfleri

ALTINCI BÖLÜM

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Madde 223.- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
Madde 224.- Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Madde 225.- Hayasızca hareketler
Madde 226.- Müstehcenlik
Madde 227.- Fuhuş
Madde 228.- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Madde 229.- Dilencilik

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Aile Düzenine Karşı Suçlar

Madde 230.- Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Madde 231.- Çocuğun soybağını değiştirme
Madde 232.- Kötü muamele
Madde 233.- Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Madde 234.- Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Madde 235.- İhaleye fesat karıştırma
Madde 236.- Edimin ifasına fesat karıştırma
Madde 237.- Fiyatları etkileme
Madde 238.- Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma
Madde 239.- Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
Madde 240.- Mal veya hizmet satımından kaçınma
Madde 241.- Tefecilik
Madde 242.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

ONUNCU BÖLÜM

Bilişim Alanında Suçlar

Madde 243.- Bilişim sistemine girme
Madde 244.- Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde 245.- Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Madde 246.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Madde 247.- Zimmet
Madde 248.- Etkin pişmanlık
Madde 249.- Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 250.- İrtikap
Madde 251.- Denetim görevinin ihmali
Madde 252.- Rüşvet
Madde 253.- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 254.- Etkin pişmanlık
Madde 255.- Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
Madde 256.- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
Madde 257.- Görevi kötüye kullanma
Madde 258.- Göreve ilişkin sırrın açıklanması
Madde 259.- Kamu görevlisinin ticareti
Madde 260.- Kamu görevinin terki veya yapılmaması
Madde 261.- Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
Madde 262.- Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi
Madde 263.- Kanuna aykırı eğitim kurumu
Madde 264.- Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
Madde 265.- Görevi yaptırmamak için direnme
Madde 266.- Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

İKİNCİ BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar

Madde 267.- İftira
Madde 268.- Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
Madde 269.- Etkin pişmanlık
Madde 270.- Suç üstlenme
Madde 271.- Suç uydurma
Madde 272.- Yalan tanıklık
Madde 273.- Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler
Madde 274.- Etkin pişmanlık
Madde 275.- Yalan yere yemin
Madde 276.- Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
Madde 277.- Yargı görevi yapanı etkileme
Madde 278.- Suçu bildirmeme
Madde 279.- Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Madde 280.- Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi
Madde 281.- Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
Madde 282.- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
Madde 283.- Suçluyu kayırma
Madde 284.- Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
Madde 285.- Gizliliğin ihlali
Madde 286.- Ses veya görüntülerin kayda alınması
Madde 287.- Genital muayene
Madde 288.- Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
Madde 289.- Muhafaza görevini kötüye kullanma
Madde 290.- Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
Madde 291.- Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme
Madde 292.- Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Madde 293.- Etkin pişmanlık
Madde 294.- Kaçmaya imkan sağlama
Madde 295.- Muhafızın görevini kötüye kullanması
Madde 296.- Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
Madde 297.- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak
Madde 298.- Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Madde 299.- Cumhurbaşkanına hakaret
Madde 300.- Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Madde 301.- Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Madde 302.- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Madde 303.- Düşmanla işbirliği yapmak
Madde 304.- Devlete karşı savaşa tahrik
Madde 305.- Temel milli yararlara karşı hareket
Madde 306.- Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Madde 307.- Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma
Madde 308.- Düşman devlete maddi ve mali yardım

BEŞİNCİ BÖLÜM

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Madde 309.- Anayasayı ihlal
Madde 310.- Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı
Madde 311.- Yasama organına karşı suç
Madde 312.- Hükûmete karşı suç
Madde 313.- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan
Madde 314.- Silâhlı örgüt
Madde 315.- Silâh sağlama
Madde 316.- Suç için anlaşma

ALTINCI BÖLÜM

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Madde 317.- Askerî komutanlıkların gasbı
Madde 318.- Halkı askerlikten soğutma
Madde 319.- Askerleri itaatsizliğe teşvik
Madde 320.- Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Madde 321.- Savaş zamanında emirlere uymama
Madde 322.- Savaş zamanında yükümlülükler
Madde 323.- Savaşta yalan haber yayma
Madde 324.- Seferberlikle ilgili görevin ihmali
Madde 325.- Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü

YEDİNCİ BÖLÜM

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Madde 326.- Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
Madde 327.- Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Madde 328.- Siyasal veya askerî casusluk
Madde 329.- Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Madde 330.- Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Madde 331.- Uluslararası casusluk
Madde 332.- Askerî yasak bölgelere girme
Madde 333.- Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Madde 334.- Yasaklanan bilgileri temin
Madde 335.- Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
Madde 336.- Yasaklanan bilgileri açıklama
Madde 337.- Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama
Madde 338.- Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Madde 339.- Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Madde 340.- Yabancı devlet başkanına karşı suç
Madde 341.- Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
Madde 342.- Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
Madde 343.- Karşılıklılık koşulu

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 344.- Yürürlük
Madde 345.- Yürütme