CEZA MUHAKEMESİ KANUNU


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

KABUL TARİHİ : 04/12/2004
KANUN NO :

5271

 
RESMİ G.TARİHİ : 17/12/2004
RESMİ G. NO : 25673
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Kanunun kapsamı
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Görev

Madde 3.- Görev
Madde 4 .- Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık
Madde 5.- Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu
Madde 6.- Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl
Madde 7.- Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar

Madde 8 .- Bağlantı kavramı
Madde 9.- Davaların birleştirilerek açılması
Madde 10.- Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması
Madde 11.- Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki

Madde 12.- Yetkili mahkeme
Madde 13 .- Özel yetki
Madde 14 .- Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki
Madde 15 .- Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki
Madde 16.- Bağlantılı suçlarda yetki

Madde 17.- Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık
Madde 18 .- Yetkisizlik iddiası
Madde 19.- Davanın nakli
Madde 20.- Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri
Madde 21.- Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi

Madde 22.- Hâkimin davaya bakamayacağı hâller
Madde 23.- Yargılamaya katılamayacak hâkim
Madde 24.- Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler
Madde 25 .- Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi
Madde 26.- Ret isteminin usulü
Madde 27.- Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme
Madde 28.- Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları
Madde 29 .- Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler
Madde 30.- Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii
Madde 31.- Ret isteminin geri çevrilmesi
Madde 32.- Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi

İKİNCİ KISIM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği

Madde 33 .- Kararların verilmesi usulü
Madde 34.- Kararların gerekçeli olması
Madde 35.- Kararların açıklanması ve tebliği
Madde 36 .- Tebligat ve yazışma usulü
Madde 37.- Tebligat usulleri
Madde 38.- Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat

İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hâle Getirme

Madde 39.- Sürelerin hesaplanması
Madde 40.- Eski hâle getirme
Madde 41.- Eski hâle getirme dilekçesi
Madde 42 .- Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık

Madde 43.- Tanıkların çağrılması
Madde 44.- Çağrıya uymayan tanıklar
Madde 45.- Tanıklıktan çekinme
Madde 46.- Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme
Madde 47.- Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık
Madde 48.- Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme
Madde 49 .- Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi
Madde 50.- Yemin verilmeyen tanıklar
Madde 51.- Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi
Madde 52.- Tanıkların dinlenmesi
Madde 53 .- Tanığa görevinin önemini anlatma
Madde 54.- Tanıklara yemin verilmesi
Madde 55 .- Yeminin biçimi
Madde 56 .- Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini
Madde 57.- Tanığın tekrar dinlenmesi
Madde 58 .- Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması
Madde 59.- Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular
Madde 60.- Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme
Madde 61.- Tanığa verilecek tazminat ve giderler

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

Madde 62.- Bilirkişilere uygulanacak hükümler
Madde 63 .- Bilirkişinin atanması
Madde 64.- Bilirkişi olarak atanabilecekler
Madde 65 .- Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü
Madde 66.- Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
Madde 67 .- Bilirkişi raporu, uzman mütalaası
Madde 68.- Duruşmada bilirkişinin açıklaması
Madde 69.- Bilirkişinin reddi
Madde 70.- Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler
Madde 71 .- Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem
Madde 72 .- Bilirkişi gider ve ücreti
Madde 73.- Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

Madde 74.- Gözlem altına alınma
Madde 75.- Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması
Madde 76 .- Diğer kişilerin beden muayenesi
Madde 77 .- Kadının muayenesi
Madde 78.- Moleküler genetik incelemeler
Madde 79 .- Hâkimin kararı ve inceleme yapılması
Madde 80.- Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği
Madde 81.- Fizik kimliğin tespiti
Madde 82 .- Yönetmelik
Madde 83.- Keşif
Madde 84 .- Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler
Madde 85 .- Yer gösterme
Madde 86 .- Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene
Madde 87.- Otopsi
Madde 88.- Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi
Madde 89.- Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem

DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı

Madde 90.- Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler
Madde 91 .- Gözaltı
Madde 92.- Gözaltı işlemlerinin denetimi
Madde 93.- Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli
Madde 94 .- Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi
Madde 95.- Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi
Madde 96.- Yakalamanın ilgililere bildirilmesi
Madde 97.- Yakalama tutanağı
Madde 98.- Yakalama emri ve nedenleri
Madde 99.- Yönetmelik

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama

Madde 100.- Tutuklama nedenleri
Madde 101 .- Tutuklama kararı
Madde 102.- Tutuklulukta geçecek süre
Madde 103.- Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi
Madde 104 .- Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri
Madde 105. – Usul
Madde 106.- Salıverilenin yükümlülükleri
Madde 107.- Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi
Madde 108 .- Tutukluluğun incelenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Kontrol

Madde 109 .- Adlî kontrol
Madde 110.- Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler
Madde 111.- Adlî kontrol kararının kaldırılması
Madde 112.- Tedbirlere uymama
Madde 113.- Güvence
Madde 114.- Önceden ödetme
Madde 115.- Güvencenin geri verilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma

Madde 116 .- Şüpheli veya sanıkla ilgili arama
Madde 117 - Diğer kişilerle ilgili arama
Madde 118 .- Gece yapılacak arama
Madde 119 .- Arama kararı
Madde 120 .- Aramada hazır bulunabilecekler
Madde 121 .- Arama sonunda verilecek belge
Madde 122.- Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi
Madde 123 .- Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması
Madde 124.- İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem
Madde 125.- İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi
Madde 126 .- Elkonulamayacak mektuplar, belgeler
Madde 127.- Elkoyma kararını verme yetkisi
Madde 128.- Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
Madde 129 .- Postada elkoyma
Madde 130.- Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma
Madde 131 .- Elkonulan eşyanın iadesi
Madde 132 .- Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması
Madde 133 .- Şirket yönetimi için kayyım tayini
Madde 134 .- Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma

BEŞİNCİ BÖLÜM

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Madde 135 .- İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 136.- Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri
Madde 137 .- Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi
Madde 138.- Tesadüfen elde edilen deliller

ALTINCI BÖLÜM

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

Madde 139.- Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
Madde 140.- Teknik araçlarla izleme

YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Madde 141.- Tazminat istemi
Madde 142.- Tazminat isteminin koşulları
Madde 143.- Tazminatın geri alınması
Madde 144 .- Tazminat isteyemeyecek kişiler

BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade veya Sorgu İçin Çağrı

Madde 145.- İfade veya sorgu için çağrı
Madde 146.- Şüpheli veya sanığın zorla getirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü

Madde 147 .- İfade ve sorgunun tarzı
Madde 148.- İfade alma ve sorguda yasak usuller

ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri

Madde 149 .- Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
Madde 150.- Müdafiin görevlendirilmesi
Madde 151 .- Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem
Madde 152.- Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma
Madde 153.- Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi
Madde 154.- Müdafi ile görüşme
Madde 155.- Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması
Madde 156.- Müdafiin görevlendirilmesinde usul

İKİNCİ KİTAP

Soruşturma

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı

Madde 157 .- Soruşturmanın gizliliği
Madde 158.- İhbar ve şikâyet
Madde 159.- Şüpheli ölümün ihbarı

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri

Madde 160 .- Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi
Madde 161 .- Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri
Madde 162.- Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi
Madde 163.- Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması
Madde 164.- Adlî kolluk ve görevi
Madde 165.- Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi
Madde 166.- Değerlendirme raporu yetkisi
Madde 167.- Yönetmelik
Madde 168.- Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi
Madde 169 .- Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması

Madde 170 .- Kamu davasını açma görevi
Madde 171.- Kamu davasını açmada takdir yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi

Madde 172 .- Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
Madde 173.- Cumhuriyet savcısının kararına itiraz
Madde 174 .- İddianamenin iadesi

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM

Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı

Madde 175.- İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı
Madde 176.- İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması
Madde 177.- Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi
Madde 178.- Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi
Madde 179.- Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi
Madde 180.- Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri
Madde 181 .- Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma

Madde 182 .- Duruşmanın açıklığı
Madde 183 .- Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı
Madde 184. - Açıklığın kaldırılması hakkında karar
Madde 185 .- Zorunlu kapalılık
Madde 186 .- Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması
Madde 187.- Kapalı duruşmada bulunabilme
Madde 188 .- Duruşmada hazır bulunacaklar
Madde 189.- Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması
Madde 190.- Ara verme
Madde 191 .- Duruşmanın başlaması
Madde 192 .- Başkan veya hâkimin görevi
Madde 193 .- Sanığın duruşmada hazır bulunmaması
Madde 194 .- Sanığın mahkemeden uzaklaşması
Madde 195.- Sanığın yokluğunda duruşma
Madde 196.- Sanığın duruşmadan bağışık tutulması
Madde 197 Sanığın müdafi gönderebilmesi
Madde 198.- Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu
Madde 199.- Sanığın zorla getirilebilmesi
Madde 200.- Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi
Madde 201 .- Doğrudan soru yöneltme
Madde 202.- Tercüman bulundurulacak hâller

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini

Madde 203.- Hâkim veya başkanın yetkisi
Madde 204.- Sanığın dışarı çıkarılması
Madde 205.- Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması

Madde 206.- Delillerin ortaya konulması ve reddi
Madde 207.- Delil ve olayın geç bildirilmesi
Madde 208 .- Tanığın duruşma salonundan ayrılması
Madde 209.- Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar
Madde 210.- Duruşmada okunmayacak belgeler
Madde 211.- Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler
Madde 212.- Tanığın önceki ifadesinin okunması
Madde 213.- Sanığın önceki ifadesinin okunması
Madde 214.- Rapor, belge ve diğer yazıların okunması
Madde 215.- Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması
Madde 216 .- Delillerin tartışılması
Madde 217.- Delilleri takdir yetkisi
Madde 218.- Ceza mahkemelerinin ek yetkisi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı

Madde 219.- Duruşma tutanağı
Madde 220.- Duruşma tutanağının başlığı
Madde 221.- Duruşma tutanağının içeriği
Madde 222.- Duruşma tutanağının ispat gücü

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

Madde 223 .- Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
Madde 224.- Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı
Madde 225.- Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik

Madde 226.- Suçun niteliğinin değişmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm

Madde 227.- Müzakereye katılacak hâkimler
Madde 228.- Müzakerenin yönetimi
Madde 229.- Oyların toplanması
Madde 230.- Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar
Madde 231 .- Hükmün açıklanması
Madde 232.- Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM

Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları

Madde 233.- Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması
Madde 234.- Mağdur ile şikâyetçinin hakları
Madde 235 .- Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları
Madde 236.- Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi

İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma

Madde 237.- Kamu davasına katılma
Madde 238 .- Katılma usulü
Madde 239.- Katılanın hakları
Madde 240.- Katılmanın davaya etkisi

Madde 241.- Katılmadan önceki kararlara itiraz
Madde 242.- Katılanın kanun yoluna başvurması
Madde 243.- Katılmanın hükümsüz kalması

BEŞİNCİ KİTAP

Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması,  Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması

Madde 244.- Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler
Madde 245.- Gaibe ihtar
Madde 246.- Sanığa verilecek güvence belgesi

İKİNCİ BÖLÜM

Kaçakların Yargılanması

Madde 247.- Kaçağın tanımı
Madde 248.- Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Madde 249.- Tüzel kişinin temsili

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme

Madde 250.- Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi
Madde 251.- Soruşturma
Madde 252.- Kovuşturma

İKİNCİ KISIM

Uzlaşma ve  Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma

Madde 253.- Uzlaşma
Madde 254.- Mahkeme tarafından uzlaştırma
Madde 255.- Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma

İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü

Madde 256.- Başvuru
Madde 257.- Duruşma ve karar
Madde 258 .- Kanun yolu
Madde 259.- Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi

ALTINCI KİTAP

Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 260 .- Kanun yollarına başvurma hakkı
Madde 261.- Avukatın başvurma hakkı
Madde 262.-   Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı
Madde 263.- Tutuklunun kanun yollarına başvurması
Madde 264.- Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma
Madde 265.- Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı
Madde 266 .- Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi

İKİNCİ KISIM

Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İtiraz

Madde 267.- İtiraz olunabilecek kararlar
Madde 268.- İtiraz usulü ve inceleme mercileri
Madde 269.- İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi
Madde 270.- İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve araştırma yapılması
Madde 271.- Karar

İKİNCİ BÖLÜM

İstinaf

Madde 272.- İstinaf
Madde 273.- İstinaf istemi ve süresi
Madde 274.- Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi
Madde 275.- İstinaf başvurusunun etkisi
Madde 276.- İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi
Madde 277.- İstinaf isteminin tebliği ve cevabı
Madde 278.- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının görevi
Madde 279.- Dosya üzerinde ön inceleme
Madde 280.- Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma
Madde 281.- Duruşma hazırlığı
Madde 282.- İstisnalar
Madde 283.- Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm
Madde 284.- Direnme yasağı
Madde 285.- Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temyiz

Madde 286.- Temyiz
Madde 287.- Hükümden önceki kararların temyizi
Madde 288.- Temyiz nedeni
Madde 289.- Hukuka kesin aykırılık hâlleri
Madde 290.- Sanığın yararına olan kurallara aykırılık
Madde 291.- Temyiz istemi ve süresi
Madde 292.- Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi
Madde 293.- Temyiz başvurusunun etkisi
Madde 294.- Temyiz başvurusunun içeriği
Madde 295.- Temyiz gerekçesi
Madde 296.- Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi
Madde 297.- Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi
Madde 298.- Temyiz isteminin reddi
Madde 299.- Duruşmalı inceleme
Madde 300.- Duruşmada usul
Madde 301.- Temyizde incelenecek hususlar
Madde 302.- Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması
Madde 303.- Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi
Madde 304.- Yargıtay kararının gönderileceği merci
Madde 305.- Yargıtayda hükmün açıklanması
Madde 306.- Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi
Madde 307.- Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri

ÜÇÜNCÜ KISIM

Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

Madde 308.- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Yararına Bozma

Madde 309.- Kanun yararına bozma
Madde 310.- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın Yenilenmesi

Madde 311.- Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri
Madde 312.- İnfazın geri bırakılması veya durdurulması
Madde 313.- Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller
Madde 314.- Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri
Madde 315.- Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl
Madde 316.- Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları
Madde 317.- Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler
Madde 318.- Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii
Madde 319.- Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde yapılacak işlem
Madde 320.- Delillerin toplanması
Madde 321.- Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü
Madde 322.- Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi
Madde 323.- Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm

YEDİNCİ KİTAP

Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri

Madde 324.- Yargılama giderleri
Madde 325.- Sanığın yükümlülüğü
Madde 326.- Bağlantılı davalarda giderler
Madde 327.- Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider
Madde 328.- Karşılıklı hakaret hâllerinde gider
Madde 329.- Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider
Madde 330.- Kanun yollarına başvuru sonucunda gider

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 331.- Adlî tatil
Madde 332.- Bilgi isteme
Madde 333.- Yönetmelik
Madde 334.- Yürürlük
Madde 335.- Yürütme