CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 13/12/2004
KANUN NO :

5275

 
RESMİ G.TARİHİ : 29/12/2004
RESMİ G. NO : 25685
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KİTAP

Amaç ve Temel İlkeler, Hapis Cezası ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun Amacı

Madde 1.-   Amaç

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

Madde 2.- İnfazda temel ilke
Madde 3 .- İnfazda temel amaç
Madde 4.- İnfazın koşulu
Madde 5.- İnfazın dayanakları ve kimin tarafından izleneceği 

İKİNCİ KISIM

Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Hapis Cezaları ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Gözetilecek İlkeler

Madde 6.- Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler
Madde 7 .- İyileştirmede başarı ölçütü

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri

Madde 8.- Kapalı ceza infaz kurumları
Madde 9.- Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
Madde 10.- Kadın kapalı ceza infaz kurumları
Madde 11.- Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
Madde 12.- Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
Madde 13.- Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
Madde 14 .- Açık ceza infaz kurumları
Madde 15.- Çocuk eğitimevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezanın İnfazının Ertelenmesi

Madde 16.- Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi
Madde 17.- Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi
Madde 18 .- Akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan hükümlülerin cezalarının infazı
Madde 19.- Yakalama emri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemleri

Madde 20 .- Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak işlemler
Madde 21.- Kuruma alınma ve kayıt işlemleri
Madde 22.- Hükümlüler ile  yakınları ve ilgililerin bilgilendirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hükümlülerin Sınıflandırılması ve Cezaların İnfazı

Madde 23 .- Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması   
Madde 24.- Hükümlülerin gruplandırılması
Madde 25.- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı

ALTINCI BÖLÜM

Hükümlünün Yükümlülükleri

Madde 26.- Cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına uyma
Madde 27.- Sağlığın korunması kurallarına uyma
Madde 28.- Bina ve eşyanın korunması
Madde 29.- Hükümlülerin  çalıştırılması
Madde 30.- Kurum dışında çalıştırma
Madde 31.- Kurum hizmetinde çalıştırma
Madde 32.- Ücret ve sosyal haklar

YEDİNCİ BÖLÜM

Ceza İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik

Madde 33.- Kurumların iç güvenliği
Madde 34.- Kapıların açılmaması ve temasın önlenmesi
Madde 35.- Oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar
Madde 36.-   Arama

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme

Madde 37.- Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları
Madde 38.- Disiplin cezaları ve tedbirleri
Madde 39 .- Kınama
Madde 40.- Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
Madde 41.- Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
Madde 42.- Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
Madde 43 .- Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
Madde 44.- Hücreye koyma
Madde 45.- Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri
Madde 46 .- Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları
Madde 47.- Disiplin soruşturması
Madde 48.- Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve kaldırılması
Madde 49.- Yönetim tarafından alınabilecek tedbirler
Madde 50.- Zorlayıcı araçların kullanılması
Madde 51 .- Ödüllendirme
Madde 52.- Şikâyet ve itiraz

DOKUZUNCU BÖLÜM

Hükümlülerin Nakilleri

Madde 53.- Nakiller
Madde 54.- Kendi istekleri ile nakil
Madde 55.- Disiplin nedeniyle nakil
Madde 56 .- Zorunlu nedenlerle nakil
Madde 57.- Hastalık nedeniyle nakil
Madde 58.- Nakillerde alınacak tedbirler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlünün Hakları, Güvenceleri ve Kısıtlamalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Savunma Haklarının Kullanılması, Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü

Madde 59 .- Avukat ve noterle görüşme hakkı
Madde 60.- Kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü
Madde 61 .- Kütüphaneden yararlanma
Madde 62 .- Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı

İKİNCİ BÖLÜM

Günlük Yaşamda Haklar ve Yükümlülükler

Madde 63 .- Hükümlünün barındırılması ve yatırılması
Madde 64.- Hükümlünün giydirilmesi 
Madde 65 .- Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılması
Madde 66.- Hükümlünün telefon ile haberleşme hakkı
Madde 67.- Hükümlünün radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı
Madde 68.- Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı
Madde 69.- Hükümlüye  dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı
Madde 70 .- Din ve vicdan özgürlüğü
Madde 71.- Hükümlünün muayene ve tedavi istekleri
Madde 72.- Hükümlünün beslenmesi

DÖRDÜNCÜ KISIM

İyileştirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Bireyselleştirme

Madde 73.- İyileştirme programlarının belirlenmesi
Madde 74.- Hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim

Madde 75.- Eğitim programları
Madde 76 .- Öğretimden yararlanma
Madde 77 .- Dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahâleler

Madde 78 .- Hükümlünün muayene ve tedavisi
Madde 79.- Sağlık denetimi
Madde 80.- Hastaneye sevk
Madde 81.- İnfazı engelleyecek hastalık hâli
Madde 82.- Hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dışarıyla İlişkiler

Madde 83.- Hükümlüyü ziyaret
Madde 84.- Yabancı hükümlüleri ziyaret
Madde 85.- Heyetlerin ceza infaz kurumlarını ziyaretleri
Madde 86.- Ziyaret ve görüşlerde uyulacak esaslar

BEŞİNCİ BÖLÜM

Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri

Madde 87.- Beden eğitimi
Madde 88.- Kütüphane ve kurslardan yararlanma

ALTINCI BÖLÜM

Salıverilme İçin Hazırlama

Madde 89.- Koşullu salıverilmede iyi hâlin saptanması
Madde 90.- Salıverilme öncesi için önlem ve ilişkiler
Madde 91.- Hükümlüye iş bulmada yardım

YEDİNCİ BÖLÜM

İzinler

Madde 92.- Kapalı ceza infaz kurumu dışına çıkma hâlleri
Madde 93.- İzinler
Madde 94 .- Mazeret izni
Madde 95.- Özel izin
Madde 96.- İş arama izni
Madde 97.- İzinden dönmeme, geç dönme

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İnfazla İlgili Kararlar

Madde 98.- Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama
Madde 99.- Birden fazla hükümdeki cezaların toplanması
Madde 100.- Hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi
Madde 101.- İnfaz sırasında verilecek kararların mercii ve usulü

BEŞİNCİ KISIM

Salıverilme Öncesi ve Sonrası Hükümlüye ve Eski Hükümlüye Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM

İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar ve Hükümlüler Arası Yardımlaşmalar

Madde 102.- İnfaz kurumuna dış yardımlar
Madde 103.- Hükümlüler arası yardımlaşma

İKİNCİ BÖLÜM

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları

Madde 104 .- Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları

İKİNCİ KİTAP

Diğer Cezalar, Tedbirler, Koşullu Salıverilme ve Tutukluluk

BİRİNCİ KISIM

Diğer Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma ve Adlî Para Cezalarının İnfazı

Madde 105.- Kamuya yararlı bir işte çalıştırma
Madde 106.- Adlî para cezasının infazı

İKİNCİ BÖLÜM

Koşullu  Salıverilme, Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

Madde 107.- Koşullu salıverilme
Madde 108.- Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri

İKİNCİ KISIM

Tedbirler ve Tutukluluk

BİRİNCİ BÖLÜM

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri

Madde 109.- Seçenekli yaptırımların uygulanması
Madde 110.- Özel infaz usulleri

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi

Madde 111.- Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar
Madde 112.- Tutukevine kabul
Madde 113.- Tutukluların barındırılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler

Madde 114.- Tutukluların  hakları
Madde 115.- Kısıtlayıcı önlemler
Madde 116.- Tutukluların yükümlülükleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 117.- Hapis cezalarının ve tedbirlerin infazında göz önünde bulundurulacak ve uygulanacak diğer kanunlardaki hükümler
Madde 118.- Asker edilen kişilerin cezalarının infazı
Madde 119.- Bu Kanunda geçen terimlerin etkisi
Madde 120.- Diğer kanunlarda yapılan yollamalar
Madde 121.- Tüzük ve yönetmelikler
Madde 122.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 123.- Yürürlük
Madde 124.- Yürütme