2005 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

2005 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ : 28/12/2004
KANUN NO :

5277

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2004
RESMİ G. NO : 25687 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir ve Denge

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3 .- Denge

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler

Madde 4.- Bölüm düzeni ve deyimler
Madde 5.- Bağlı cetveller
Madde 6.- Yeni tertip, harcama ve gelir kalemleri açılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Politikaya İlişkin Hükümler

Madde 7.- Bütçe politikası ve malî kontrol
Madde 8.- Ayrıntılı harcama programları ve ödeneklerin kullanımı
Madde 9.- Gelir ve giderlerin izlenmesi, analitik bütçe sınıflandırması ve performans esaslı bütçe uygulaması
Madde 10 .- Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
Madde 11.- Yatırım harcamaları
Madde 12.- Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı
Madde 13.- Resmî taşıtlar, demirbaş eşya ve levazım
Madde 14.- Sağlık ödemelerinin tetkiki

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler

Madde 15.- Aktarma
Madde 16 .- Geçen yıllar borçları
Madde 17.- Ödenek devir ve iptal işlemleri
Madde 18 Savunma Sanayii Destekleme Fonu
Madde 19.- Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları
Madde 20.- Bağış, hibe ve yardımlar
Madde 21 .- Fonlara ilişkin hükümler

İKİNCİ KISIM

Devlet Borçları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Hükümler

Madde 22.- Hazine garanti limiti, dış proje kredileri ve borçlanmaya ilişkin hükümler
Madde 23.- Görev zararları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu Personeline İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Özlük Hakları

Madde 24.- Katsayılar, yurt dışı aylıklar, ücret ve sözleşme ücreti

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam Esasları

Madde 25.- Kadroların kullanımı
Madde 26.- Sözleşmeli personel
Madde 27.- İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonları
Madde 28 .- Geçici görevlendirme

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 29 .- Muhtelif gelirler
Madde 30 .- Ödeme aracı ve teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 31.- Kişi borçları
Madde 32.- Saymanlık görev ve sorumluluklarının devri
Madde 33.- Uluslararası kuruluşlara üyelik
Madde 34 .- Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler
Madde 35 .- Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler
Madde 36 .- Vergi, fon ve payların zamanında yatırılması
Madde 37.- Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 38 .- Yürürlük
Madde 39.- Yürütme