TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU

KABUL TARİHİ : 10/02/2005
KANUN NO :

5300

 
RESMİ G.TARİHİ : 17/02/2005
RESMİ G. NO : 25730
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teminat, Sigorta ve Lisanslı Depo İşleticisi Olması Yasaklananlar

Madde 4.- Kuruluş
Madde 5.- Lisanslı depo teminatı
Madde 6.- Sigorta
Madde 7.- Lisanslı depo işleticisi olması yasaklananlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans, Lisans Bedelleri ve Diğer Ücretler

Madde 8.- Depoculuk lisansı
Madde 9.- Lisans talebinin reddi
Madde 10.- Lisansın geri verilmesi
Madde 11.- Lisans belgesinin zayi olması
Madde 12.- Yetkili sınıflandırıcı lisansı
Madde 13.- Lisansın geçerlilik süresi ve uzatılması
Madde 14.- Lisans bedelleri ve diğer ücretler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ürün Senetleri

Madde 15.- Ürün senedinin düzenlenmesi
Madde 16.- Ürün senetlerini imzalamaya yetkili kişi
Madde 17.- Ürün senetlerinin kaybolması, zarar görmesi ve haczi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisanslı Depo İşleticisinin Hak ve Yükümlülükleri, Ürünün Teslimi, Borsa ile Sözleşme Yükümlülüğü, Kayıt ve Defterler ile Ücret Tarifesi

Madde 18.- Lisanslı depo işleticisinin hak ve yükümlülükleri
Madde 19.- Lisanslı depo ücret tarifesi
Madde 20.- Ürünlerin karıştırılması, prim ve indirim tarifesi
Madde 21.- Teslim yükümlülüğü, yeri, zamanı ve hapis hakkı
Madde 22. – Borsa ile sözleşme yükümlülüğü
Madde 23.- Kayıtlar ve defterler

ALTINCI BÖLÜM

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu ve Zarar Görenlerin Müracaat Hakkı

Madde 24.- Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu
Madde 25.- Zarar görenlerin müracaat hakkı

YEDİNCİ BÖLÜM

Bakanlığın Görev ve Yetkileri, İdarî Tedbirler ve Denetim

Madde 26.- Bakanlığın görev ve yetkileri
Madde 27.- Bakanlığın idarî tedbir ve tasarrufları
Madde 28.- Lisansın askıya alınması, iptali veya lisanslı depo işletmesine el konulması hallerinde, deponun faaliyet göstermesi
Madde 29.- Denetim
Madde 30.- Denetim kurulu üyesi atanması
Madde 31.- Bakanlıklar arası işbirliği ve kuruluşların yardım zorunluluğu

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yasaklar, Hukukî ve Cezaî Sorumluluk

Madde 32.- Lisanslı depo işleticisinin ayrım yapma yasağı
Madde 33.- Yasak faaliyetler
Madde 34.- Hukukî ve cezaî sorumluluk

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 35.- Teşhir
Madde 36.- Tarım ürünlerinin sınıflandırılması
Madde 37.- Ayrı depolama, ambalajlı ürünler
Madde 38.- Yönetmelikler
Madde 39.- Uygulanacak hükümler

ONUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 40.- Yürürlük
Madde 41.- Yürütme