SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 02/03/2005
KANUN NO :

5307

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/03/2005
RESMİ G. NO : 25754
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansların Tâbi Olacağı Usûl ve Esaslar, Lisans Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3.- Lisansların tabi olacağı usûl ve esaslar
Madde 4.- Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi

Madde 5.- Üretim ve dağıtım
Madde 6.- Taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı
Madde 7.- Otogaz bayileri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanıcıları ve Tüplü LPG Kullanıcılarının Uyması Gereken Usûl ve Esaslar

Madde 8 Tüplü LPG bayileri
Madde 9.- Dökme LPG kullanıcıları

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Fiyat Oluşumu, Eşgüdüm, Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim, Tebligat, Sigorta, Sorumlu Müdür ve Eğitim

Madde 10.- Fiyat oluşumu
Madde 11.- Eşgüdüm
Madde 12.- Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat
Madde 13.- Sigorta
Madde 14.- Sorumlu müdür
Madde 15.- Eğitim

İKİNCİ BÖLÜM

İdarî Para Cezaları, Yaptırımlar, Ön Araştırma, Soruşturma, Dava Hakkı ve Yönetmelik

Madde 16.- İdarî para cezaları
Madde 17.- Yaptırımlar
Madde 18.- Ön araştırma, soruşturma ve dava hakkı
Madde 19.- Yönetmelik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklikler

Madde 20.-
Madde 21.-
Madde 22.-

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 23.- Yürürlük
Madde 24.- Yürütme