DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 03/03/2005
KANUN NO :

5312

 
RESMİ G.TARİHİ : 11/03/2005
RESMİ G. NO : 25752
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Madde 4.- Kuruluşların yetki, görev ve sorumlulukları
Madde 5.- Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zararların Tazmini

Madde 6.- Zarardan dolayı sorumluluk
Madde 7.- Sorumluluğun sınırı
Madde 8.- Malî sorumluluk garantileri
Madde 9.- Malî sorumluluk garantilerinin bildirimi
Madde 10.- Zararların belirlenmesi
Madde 11.- Tazminat ve ücret talepleri ve ödenmesi
Madde 12.- Zamanaşımı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdahale Esasları

Madde 13.- Bildirim
Madde 14.- Kirlenmenin tespiti
Madde 15.- Müdahale
Madde 16.- Atıkların taşınması ve bertarafı
Madde 17.- Kirlilikten etkilenen alanların tespiti ve rehabilitasyonu
Madde 18.- Acil müdahale plânları
Madde 19.- Acil durum yönetimine geçilmesi halinde koordinasyon

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 20.- Uyuşmazlıkların çözümü için hakem tayini
Madde 21.- Tehlike altındaki gemilerin uygun, güvenli deniz alanlarına kabulü
Madde 22.- Geminin denetimi ve kolluk görevleri
Madde 23.- Gemi yakıtlarından ve yüklerden kaynaklanan kirlilik
Madde 24.- Yönetmelikler
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.- Yürürlük
Madde 28.- Yürütme