KABAHATLER KANUNU

 

KABAHATLER KANUNU

KABUL TARİHİ : 30/03/2005
KANUN NO :

5326

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/03/2005
RESMİ G. NO : 25772
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2 .- Tanım
Madde 3.- Genel kanun niteliği
Madde 4.- Kanunîlik ilkesi
Madde 5 .- Zaman bakımından uygulama
Madde 6.- Yer bakımından uygulama

İKİNCİ BÖLÜM

Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

Madde 7.- Kabahatin ihmali davranışla işlenmesi
Madde 8.- Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk
Madde 9.- Kast veya taksir
Madde 10.- Hata
Madde 11.- Sorumluluk
Madde 12.- Hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler
Madde 13.- Teşebbüs
Madde 14 .- İştirak
Madde 15 .- İçtima

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdarî Yaptırımlar

Madde 16 .- Yaptırım türleri
Madde 17.- İdarî para cezası
Madde 18.- Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
Madde 19.- Saklı tutulan hükümler
Madde 20.- Soruşturma zamanaşımı
Madde 21.- Yerine getirme zamanaşımı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları

Madde 22.- İdarî yaptırım kararı verme yetkisi
Madde 23.- Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi
Madde 24 .- Mahkemenin karar verme yetkisi
Madde 25.- İdarî yaptırım kararı
Madde 26.- Kararların tebliği
Madde 27.- Başvuru yolu
Madde 28.- Başvurunun incelenmesi
Madde 29.- İtiraz yolu
Madde 30.- Vazgeçme ve kabul
Madde 31.- Masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi

İKİNCİ KISIM

Çeşitli Kabahatler

Madde 32.- Emre aykırı davranış
Madde 33.- Dilencilik
Madde 34.- Kumar
Madde 35.- Sarhoşluk
Madde 36 .- Gürültü
Madde 37.- Rahatsız etme
Madde 38.- İşgal
Madde 39.- Tütün mamullerinin tüketilmesi
Madde 40 .- Kimliği bildirmeme
Madde 41 .- Çevreyi kirletme
Madde 42.- Afiş asma
Madde 43.- Silah taşıma
Madde 44 .- Yürürlük
Madde 45.- Yürütme