2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN

              

 

2006 YILI PROGRAMININ HAZIRLANMASINA DAİR KANUN


Madde 1.- Dokuzuncu Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bir yıl ertelenmiştir. 2006 Yılı Programının, Hükümet Programı ve izlenen politikalar doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konulması hususunda Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde  2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde  3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.