YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 10/05/2005
KANUN NO :

5346

 
RESMİ G.TARİHİ : 18/05/2005
RESMİ G. NO : 25819
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar ve kısaltmalar

İKİNCİ BÖLÜM

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Korunması, Kullanılması ile Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Elektrik Enerjisinin Belgelendirilmesi

Madde 4.- Kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılması
Madde 5.- YEK belgesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretiminde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 6.- Uygulama esasları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Dönemine İlişkin Uygulama Esasları

Madde 7.- Yatırım dönemi uygulamaları
Madde 8.- Arazi ihtiyacına ilişkin uygulamalar

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 9.- Uygulamaların koordinasyonu
Madde 10.- Yaptırımlar
Madde 11.- Yönetmelikler
Madde 12.-
Madde 13.-
Madde 14.- Yürürlük
Madde 15.- Yürütme