MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

KABUL TARİHİ : 26/05/2005
KANUN NO :

5355

 
RESMİ G.TARİHİ : 11/06/2005
RESMİ G. NO : 25842
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Kuruluşu, Tüzüğü, Görev ve Yetkileri

Madde 4.- Kuruluş
Madde 5.- Birlik tüzüğü
Madde 6.- Birliğin hak ve yetkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

Madde 7.- Birliğin organları
Madde 8.- Birlik meclisi
Madde 9.- Meclisin görev ve yetkileri
Madde 10.- Meclis başkanlık divanı
Madde 11.- Meclis toplantısı
Madde 12.- Birlik encümeni
Madde 13.- Encümenin görev ve yetkileri
Madde 14.- Birlik başkanı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

Madde 15.- Birliğin gelirleri
Madde 16.- Birliğin giderleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 17.- Teşkilât
Madde 18.- Köylere hizmet götürme birlikleri
Madde 19.- Sulama birlikleri
Madde 20.- Ülke düzeyinde birlik kurulması
Madde 21.- Birlik üyelerinin yükümlülükleri
Madde 22.- Ortak hükümler
Madde 23.- Yürürlük
Madde 24.- Yürütme