ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

KABUL TARİHİ : 07/06/2005
KANUN NO :

5362

 
RESMİ G.TARİHİ : 21/06/2005
RESMİ G. NO : 25852
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları

BİRİNCİ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Odası

Madde 4.- Odaların kuruluşu
Madde 5.- Odaların çalışma bölgesi
Madde 6.- Odaya kayıt
Madde 7.- Üyelik şartları
Madde 8.- Üyeliğin son bulması
Madde 9.- Odaların organları
Madde 10.- Oda genel kurulunun görev ve yetkileri
Madde 11.- Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 12.- Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 13.- Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler
Madde 14.- Odaların gelirleri
Madde 15.- Fesih, tasfiye ve iptal

İKİNCİ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri

Madde 16.- Birliklerin kuruluşu
Madde 17.- Birliğin çalışma bölgesi
Madde 18.- Birliğe kayıt
Madde 19.- Birliğin organları
Madde 20.- Birlik genel kurulunun görev ve yetkileri
Madde 21.- Birlik başkanlar kurulu
Madde 22.- Birlik yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 23.- Birlik denetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 24.- Disiplin kurulu ve disiplin cezaları
Madde 25.- Birliğin gelirleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu

Madde 26.- Federasyonun kuruluşu
Madde 27.- Federasyona kayıt
Madde 28.- Federasyonun organları
Madde 29.- Federasyon genel kurulunun görev ve yetkileri
Madde 30.- Federasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 31.- Federasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 32.- Federasyonun gelirleri
Madde 33.- Fesih ve tasfiye

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Madde 34.- Konfederasyonun kuruluşu
Madde 35.- Konfederasyona kayıt
Madde 36.- Konfederasyonun organları
Madde 37.- Konfederasyon genel kurulunun görev ve yetkileri
Madde 38.- Konfederasyon başkanlar kurulu
Madde 39.- Konfederasyon yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 40.- Konfederasyon denetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 41.- Konfederasyonun gelirleri

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları, Seçimler ve Yasaklar

Madde 42.- Genel kurul toplantıları ve çağrı
Madde 43.- Olağan toplantı gündemi
Madde 44.- Olağanüstü genel kurul toplantıları
Madde 45.- Genel kurul toplantıları ve çoğunluk
Madde 46.- Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi
Madde 47.- Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri
Madde 48.- Başkanlık divanı
Madde 49.- Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri
Madde 50.- Seçilme şartları
Madde 51.- Organlarda görev alma yasağı
Madde 52.- Amaç dışı faaliyet yasağı

İKİNCİ BÖLÜM

Toplantılar, Temsil ve İlzam, Huzur Hakkı ve Aylık Ücretler, Genel Sekreterler

Madde 53.- Yönetim kurulu toplantıları ve kararları
Madde 54.- Başkan, temsil ve ilzam
Madde 55.- Denetim kurulu toplantıları
Madde 56.- Aylık ücretler ve huzur hakları
Madde 57.- Genel sekreterler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Kullanılacak Defterler, Aidatlar ve Belge Ücretleri, Ücret Tarifeleri

Madde 58.- Denetim
Madde 59.- Cezai takibat
Madde 60.- Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar
Madde 61.- Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri
Madde 62.- Fiyat tarifelerinin tespit şekli

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu, Mutabakat Komiteleri

Madde 63.- Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu
Madde 64.- Mutabakat komiteleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muafiyetler ve Listeler

Madde 65.- Muafiyetler
Madde 66.- Listeler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili

Madde 67.- Sicil teşkilatı ve personeli
Madde 68.- Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri
Madde 69.- Kayıt ve tescil harcı
Madde 70.- Sicil Gazetesi

BEŞİNCİ KISIM

Eğitim

Madde 71.- Eğitimin kapsamı, pratik meslek eğitimi ve denetimi
Madde 72.- Eğitimin organizasyonu
Madde 73.- Meslek Eğitimi Fonu
Madde 74.- Meslek eğitiminin finansmanı

ALTINCI KISIM

Yönetmelikler, Geçici ve Son Hükümler

Madde 75.- Yönetmelikler
Madde 76.- Yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
Madde 77.- Yürürlük
Madde 78.- Yürütme