BELEDİYE KANUNU

BELEDİYE KANUNU

KABUL TARİHİ : 02/07/2005
KANUN NO :

5393

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/07/2005
RESMİ G. NO : 25874
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları

Madde 4.- Kuruluş
Madde 5.- Sınırların tespiti
Madde 6.- Sınırların kesinleşmesi
Madde 7.- Sınır uyuşmazlıklarının çözümü
Madde 8.- Birleşme ve katılma
Madde 9.- Mahalle ve yönetimi
Madde 10.- Belde adının değiştirilmesi
Madde 11.- Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi
Madde 12.- Kararlarının uygulanması ve nüfus
Madde 13.- Hemşehri hukuku

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14.- Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 16.- Belediyeye tanınan muafiyet

İKİNCİ KISIM

Belediyenin Organları

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediye Meclisi

Madde 17.- Belediye meclisi
Madde 18.- Meclisin görev ve yetkileri
Madde 19.- Başkanlık divanı
Madde 20.- Meclis toplantısı
Madde 21.- Gündem
Madde 22.- Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 23.- Meclis kararlarının kesinleşmesi
Madde 24.- İhtisas komisyonları
Madde 25.- Denetim komisyonu
Madde 26.- Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları
Madde 27.- Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar
Madde 28.- Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri
Madde 29.- Meclis üyeliğinin sona ermesi
Madde 30.- Meclisin feshi
Madde 31.- Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi
Madde 32.- Huzur ve izin hakkı

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Encümeni

Madde 33.- Belediye encümeni
Madde 34.- Encümenin görev ve yetkileri
Madde 35.- Encümen toplantısı
Madde 36.- Encümen üyelerine verilecek ödenek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Başkanı

Madde 37.- Belediye başkanı
Madde 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri
Madde 39.- Belediye başkanının özlük hakları
Madde 40.- Başkan vekili
Madde 41.- Stratejik plân ve performans programı
Madde 42.- Yetki devri
Madde 43.- İhtilâf hâli
Madde 44.- Belediye başkanlığının sona ermesi
Madde 45.- Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler
Madde 46.- Belediye başkanı görevlendirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlara İlişkin Ortak Hükümler

Madde 47.- Görevden uzaklaştırma

ÜÇÜNCÜ KISIM

Belediye Teşkilâtı

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediye Teşkilâtı ve Personeli

Madde 48.- Belediye teşkilâtı
Madde 49.- Norm kadro ve personel istihdamı
Madde 50.- Personel devri

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Plânlaması

Madde 51.- Zabıtanın görev ve yetkileri
Madde 52.- İtfaiye
Madde 53.- Acil durum plânlaması

DÖRDÜNCÜ KISIM

Belediyelerin Denetimi

Madde 54.- Denetimin amacı
Madde 55.- Denetimin kapsamı ve türleri
Madde 56.- Faaliyet raporu
Madde 57.- Hizmetlerde aksama
Madde 58.- Denetimle ilgili diğer hükümler

BEŞİNCİ KISIM

Malî Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Gelir ve Giderleri

Madde 59.- Belediyenin gelirleri
Madde 60.- Belediyenin giderleri

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Bütçesi

Madde 61.- Belediye bütçesi
Madde 62.- Bütçenin hazırlanması ve kabulü
Madde 63.- Harcama yetkilisi
Madde 64.- Kesinhesap
Madde 65.- Bütçe sistemi
Madde 66.- Geçmiş yıl bütçesinin devamı
Madde 67.- Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Borçlanma ve İktisadî Girişimler

Madde 68.- Borçlanma
Madde 69.- Arsa ve konut üretimi
Madde 70.- Şirket kurulması
Madde 71.- İşletme tesisi
Madde 72.- Borç ve alacakların takas ve mahsubu

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 73.- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı
Madde 74.- Yurt dışı ilişkileri
Madde 75.- Diğer kuruluşlarla ilişkiler
Madde 76.- Kent konseyi
Madde 77.- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım
Madde 78.- Yazışma
Madde 79.- Belediye tasarrufundaki yerler
Madde 80.- Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları
Madde 81.- Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı
Madde 82.- Avukatlık ücretinin dağıtımı
Madde 83.- Yeniden değerleme oranının uygulanması
Madde 84.- Uygulanmayacak hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 85.-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 86.- Yürürlük
Madde 87.- Yürütme