SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN


SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN


Madde  1.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel kurul kararıyla" ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir.

Madde  2.- 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 62.- İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

Madde  3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde  4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.