DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU

KABUL TARİHİ : 03/07/2005
KANUN NO :

5401

 
RESMİ G.TARİHİ : 20/07/2005
RESMİ G. NO : 25881
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde  3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Yükümlülükler

Madde  4.- Temel ilkeler
Madde  5.- Yükümlülük

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Teşkilât ve Görev

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilât

Madde 6.- Kuruluş
Madde 7.- Teşkilât

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığı

Madde 8.- Daire Başkanlığı
Madde  9.- Daire Başkanlığının görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Müdürlüğü

Madde 10.- Şube müdürlüğü
Madde 11.- Şube müdürlüğünün görevleri
Madde 12.- Soruşturma evresindeki görevler
Madde 13.- Kovuşturma evresindeki görevler
Madde 14.- Kovuşturma evresinden sonraki görevler
Madde 15.- Salıverme sonrası görevler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Kurulları

Madde 16.- Koruma kurulları
Madde 17.- Koruma kurullarının görevleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şikâyet ve İtiraz

Madde 18.- Şikâyet ve itiraz

ALTINCI BÖLÜM

Danışma Kurulu

Madde 19.- Danışma Kurulunun oluşumu
Madde 20.- Danışma Kurulunun görevleri

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 21.- Şube müdürlüğü personelinin özlük işleri
Madde 22.- Gönüllü çalışanlar
Madde 23.- Denetim
Madde 24.- Personelin eğitimi
Madde 25.- Diğer kurumların görevleri, teşvik ve işbirliği 
Madde 26.- Malî hükümler
Madde 27.- Yönetmelik
Madde 28.- Kadro ihdası
Madde 29.- Yürürlük
Madde 30.- Yürütme