TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

KABUL TARİHİ : 03/07/2005
KANUN NO :

5403

 
RESMİ G.TARİHİ : 19/07/2005
RESMİ G. NO : 25880
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Arazi Mülkiyet Hakkının Kullanımı ve Toprak Koruma Kurulu

Madde 4.- Arazi mülkiyet hakkının kullanım esası
Madde 5.- Toprak Koruma Kurulu
Madde 6.- Kurulun görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toprak ve Arazi Varlığının Belirlenmesi

Madde 7.- Toprak ve arazi varlığının belirlenmesine ilişkin esaslar
Madde 8.- Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toprakların Korunması ve Arazi Kullanımı

Madde 9.- Toprakların korunması
Madde 10.- Arazi kullanım plânlarının yapılması
Madde 11.- Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projelerinin hazırlanması
Madde 12.- Toprak koruma projelerinin hazırlanması
Madde 13.- Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı
Madde 14.- Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması
Madde 15.- Erozyona duyarlı alanların belirlenmesi ve korunması
Madde 16.- Toprak kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi
Madde 17.- Arazi toplulaştırması ve dağıtımı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özendirme, Denetim, Yaptırımlar, Gelir ve Giderler

Madde 18.- Özendirme
Madde 19.- Denetim
Madde 20.- Tarım arazilerinin yanlış kullanımlarında uygulanacak cezalar
Madde 21.- Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarına ilişkin cezalar ve yükümlülükler
Madde 22.- İdarî cezalara itiraz ve para cezalarının tahsili
Madde 23.- Gelir ve giderler

ALTINCI BÖLÜM

Tüzük ve Yönetmelikler, Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler

Madde 24.-
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.- Yürürlük
Madde 29.- Yürütme