TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU

KABUL TARİHİ : 10/11/2005
KANUN NO :

5429

 
RESMİ G.TARİHİ : 18/11/2005
RESMİ G. NO : 25997
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Resmî İstatistik Programı, Bilgi Derleme ve Gizlilik

BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî İstatistik Programı, İlkeler, Uygulama Esasları ve Makamları

Madde 3.- Resmî İstatistik Programı
Madde 4.- İlkeler
Madde 5.- Uygulama esasları
Madde 6.- Uygulama makamları

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgilerin Toplanması, Dağıtımı ve Gizliliği

Madde 7.- Bilgi isteme, bilgilerin doğruluğunu araştırma, kontrol ve saklama
Madde 8.- Cevap verme yükümlülüğü
Madde 9.- İdarî verilere erişim
Madde 10.- Ulusal kayıt sistemleri
Madde 11.- Sınıflamalar
Madde 12.- İstatistik sonuçlarına erişim
Madde 13.- Gizli veriler
Madde 14.- Bireysel verilerin kullanımı
Madde 15.- İstatistikî birimlerin hakları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Türkiye İstatistik Kurumu

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Teşkilât Yapısı

Madde 16.- Türkiye İstatistik Kurumu
Madde 17.- Bilimsel ve teknik özerklik
Madde 18.- Türkiye İstatistik Kurumunun görev ve yetkileri
Madde 19.- Teşkilât

İKİNCİ BÖLÜM

İstatistik Konseyi

Madde 20.- İstatistik Konseyi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık

Madde 21.- Başkanlık teşkilâtı
Madde 22.- Başkan
Madde 23.- Başkanlığa atanma şartları ve usûlü
Madde 24.- Başkan yardımcıları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 25.- Ana hizmet birimleri
Madde 26.- Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Daire Başkanlığı
Madde 27.- Tarım ve Çevre İstatistikleri Daire Başkanlığı
Madde 28.- Sanayi ve İş İstaistikleri Daire Başkanlığı
Madde 29.- Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı
Madde 30.- Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı
Madde 31.- Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Madde 32.- Yayın ve Bilgi Dağıtım Daire Başkanlığı
Madde 33.- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Madde 34.- Danışma birimleri
Madde 35.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 36.- Hukuk Müşavirliği
Madde 37.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 38.- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 39.- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Madde 40.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

YEDİNCİ BÖLÜM

Kurul, Komisyon ve Gruplar

Madde 41.- Veri Kalite Kontrol Kurulu
Madde 42.- Yayın ve Dağıtım Kurulu
Madde 43.- Danışma kurulları, özel ihtisas komisyonları ve inceleme-araştırma grupları

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı

Madde 44.- Taşra teşkilâtı

DOKUZUNCU BÖLÜM

Personel Rejimi

Madde 45.- Personel rejimi ve fazla çalışma
Madde 46.- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığına atanma

ONUNCU BÖLÜM

Görevlendirme ve Ödemeler

Madde 47.- Kamu kurum ve kuruluşlarından personelin görevlendirilmesi
Madde 48.- Sayım komiteleri ve görevlendirme
Madde 49.- Ödemeler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk, Yetkiler ve Ceza Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Madde 50.- Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 51.- Uluslararası işbirliği
Madde 52.- Yetki devri

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Madde 53.- Ceza hükümleri
Madde 54.- İdarî para cezaları

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 55.- Döner Sermaye İşletmesi
Madde 56.- Atama
Madde 57.- Değiştirilen hükümler
Madde 58.- Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler
Madde 59.- Yürürlük
Madde 60.- Yürütme