2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

 

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ : 27/12/2005
KANUN NO :

5437

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2005
RESMİ G. NO : 26040 - MÜK.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Madde 1.- Gider
Madde 2.- Gelir ve finansman
Madde 3.- Denge

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler

Madde 4.- Bölüm düzeni ve deyimler
Madde 5.- Bağlı cetveller
Madde 6.- Yeni tertip, gider ve gelir kalemleri açılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Politikaya İlişkin Hükümler

Madde 7.- Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
Madde 8.- Özel bütçeli idarelere Hazine yardımı
Madde 9.- Yatırım harcamaları
Madde 10.- Resmî taşıtlar, demirbaş eşya ve levazım

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler

Madde 11.- Aktarma ve ekleme işlemleri
Madde 12.- Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler
Madde 13.- Ödenek devir ve iptal işlemleri
Madde 14.- Mahalli idarelere yapılacak Hazine yardımları
Madde 15.- TÜBİTAK ve yükseköğretim kurumları ile ilgili işlemler
Madde 16.- Fonlara ilişkin işlemler
Madde 17.- Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları
Madde 18.- Bağış, hibe ve yardımlara ilişkin işlemler
Madde 19.-

İKİNCİ KISIM

Devlet Borçları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Hükümler

Madde 20.- Hazine garanti limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler
Madde 21.- Görev zararları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu Personeline İlişkin Hükümler

Madde 22.- Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti
Madde 23.- Kadroların kullanımına ilişkin hususlar
Madde 24.- Sözleşmeli personele ilişkin esaslar
Madde 25.- İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonlarına ilişkin esaslar

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 26.- Uluslararası kuruluşlara üyelik
Madde 27.- Kamu idarelerince işletilen sosyal tesisler
Madde 28.- Tedavi hizmetlerinin temini
Madde 29.- Taşınmaz devri
Madde 30.- Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar
Madde 31.- Tahsil edilmeyecek alacaklar
Madde 32.- Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 33.- Yürürlük
Madde 34.- Yürütme