AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 23/02/2006
KANUN NO :

5464

 
RESMİ G.TARİHİ : 01/03/2006
RESMİ G. NO : 26095
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İzne Tâbi İşlemler

Madde 4 – Faaliyet izni
Madde 5 – Faaliyet izninin iptali
Madde 6 – Ana sözleşme, pay edinim ve devirleri
Madde 7 – İzin başvurularının değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri

Madde 8 – Kart çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler
Madde 9 – Kredi kartı limiti
Madde 10 – Hesap özeti
Madde 11 – Şikâyet ve itirazlar
Madde 12 – Kartın haksız kullanımı ve sigortalanması
Madde 13 – Kurumsal yönetime ilişkin hükümler
Madde 14 – Koruyucu hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kart Hamillerinin Yükümlülükleri

Madde 15 – Kart kullanımına ilişkin yükümlülükler
Madde 16 – Bildirim zorunluluğu

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üye İşyeri ve Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler

Madde 17 – Kartın kontrol ve kabulü
Madde 18 – Bilgilendirme ve sistemin güvenliğinin sağlanması
Madde 19 – Harcama ve alacak belgesi
Madde 20 – İmza gerektirmeyen işlemler
Madde 21 – Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar
Madde 22 – İşlem limiti
Madde 23 – Bilgilerin saklanması

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları

Madde 24 – Sözleşme şartları
Madde 25 – Sözleşme değişiklikleri
Madde 26 – Faiz hesaplaması

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Alınacak Önlemler

Madde 27 – Denetim
Madde 28 – Alınacak önlemler

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği

Madde 29 – Bilgi alışverişi, takas ve mahsup işlemleri
Madde 30 – Kurumlar arası işbirliği

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kanunî Yükümlülükler

Madde 31 – Sırların saklanması
Madde 32 – İspat yükü
Madde 33 – Özen yükümlülüğü
Madde 34 – Mesleki faaliyetin korunması

ONUNCU BÖLÜM

İdarî ve Adlî Cezalar

Madde 35 – İdarî para cezaları
Madde 36 – Sahte belge düzenlenmesi
Madde 37 – Gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki belgelerde sahtecilik
Madde 38 – İzinsiz kart çıkarma
Madde 39 – Bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranılması
Madde 40 – Üye işyerlerinin cezaî sorumluluğu
Madde 41 – Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri vermemek
Madde 42 – Kovuşturma usûlü

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 43 – Kurumsal kredi kartları
Madde 44 – Yetkili mahkeme ve merciler
Madde 45 – Tebligat
Madde 46 – Katılma payı
Madde 47 – Parasal tutarlar
Madde 48 – Yönetmelikler
Madde 49 – Yürürlük
Madde 50 – Yürütme