NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

 

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

KABUL TARİHİ : 25/04/2006
KANUN NO :

5490

 
RESMİ G.TARİHİ : 29/04/2006
RESMİ G. NO : 26153
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Nüfus Hizmetlerinin Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Yetkililer ve Nüfus Kütükleri

Madde 4- Nüfus hizmetleri yetkilileri
Madde 5- Hukukî mahiyeti
Madde 6- Nüfus kütüklerinin tutulması
Madde 7- Aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler
Madde 8- Türkiye'de oturan yabancıların nüfus kayıtları

İKİNCİ BÖLÜM

Nüfus Kayıtlarının Özellikleri Gizlilik

Madde 10- Resmî işlemlerde esas alınması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nüfus Kütüklerinin Tutulmasına İlişkin Esaslar

Madde 11- Tescil mecburiyeti
Madde 12- Tescilde dayanak belgesi zorunluluğu
Madde 13- Tescil
Madde 14- Kaydın kapatılması ve yeniden açılması

ÜÇÜNCÜ KISIM

Nüfus Olayları

BİRİNCİ BÖLÜM

Doğum

Madde 15- Bildirim yükümlülüğü ve süresi
Madde 16- Süresi içinde bildirilmeyen doğumlar
Madde 17- Nüfus müdürlüklerinin yetkisi
Madde 18- Bildirimle yükümlü diğer görevliler
Madde 19- Bulunmuş çocuklar ve zihinsel özürlü kişiler
Madde 20- Türk vatandaşlığını kazananlar
Madde 21 Yabancıların nüfus olayları

İKİNCİ BÖLÜM

Evlenme

Madde 22- Evlendirme yetkisi
Madde 23- Evlenmenin bildirilmesi ve tescili
Madde 24- Yurt dışında yapılan evlendirmeler
Madde 25- Evlenmekle Türk vatandaşlığını kazananların tescili

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Boşanma ve Evliliğin İptali

Madde 26- Kadının bekleme süresinin başlangıcı
Madde 27- Boşanma veya evliliğin iptali kararlarında bulunması gerekli hususlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanıma ve Evlât Edinme

Madde 28- Tanıma işlemi
Madde 29- Evlât edinme işlemi
Madde 30- Yurt dışında yapılan evlât edinme işlemleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölüm ve Gaiplik

Madde 31- Bildirim süresi ve yükümlü olanlar
Madde 32- Ölüm karinesi
Madde 33- Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenler
Madde 34- Gaiplik işlemi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kayıt Düzeltmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Nüfus Kaydının Düzeltilmesine İlişkin Esaslar

Madde 35- Kayıt düzeltilmesi
Madde 36- Nüfus davaları
Madde 37- Nüfus müdürlüklerinin yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM

Maddî Hatalar ve Nüfus Kaydının İptali

Madde 38- Maddî hatalar
Madde 39- Tarihlerde düzeltme ve tamamlama yetkisi
Madde 40- Nüfus kaydının iptali

BEŞİNCİ KISIM

Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanları

Madde 41- Düzenlenmesi ve dağıtılması
Madde 42- Cüzdan talep belgesi

ALTINCI KISIM

Nüfus Kayıtlarındaki Bilgilerin Verilmesi

Madde 43- Nüfus kayıt örneği verilmesi
Madde 44- Nüfus kayıt örneğini almaya yetkili olanlar
Madde 45- Kimlik ve Adres Paylaşımı Sistemlerinin kullanılması

YEDİNCİ KISIM

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

Madde 46- Kimlik numarası
Madde 47- Kullanımı

SEKİZİNCİ KISIM

Adres Kayıt Sistemi

Madde 48- Adres bilgilerinin tutulması ve adres standardı
Madde 49- Adres bilgisi ve güncellenmesi
Madde 50- Bildirim yükümlülüğü
Madde 51- Bildirim süresi ve güncelliği
Madde 52- Adres bilgilerinin kullanımı
Madde 53- Koordinasyon ve işbirliği

DOKUZUNCU KISIM

Ortak Hükümler

Madde 54- Tescil görevi ve süre
Madde 55- Mahkeme yazı işleri müdürlerinin görevleri
Madde 56- Sağlık kuruluşlarının görevleri
Madde 57- Vekiller
Madde 58- Yazım dışı kalanlar
Madde 59- Tutanakların imzalanması
Madde 60- Beyanda şüphe
Madde 61- Sürelerin hesaplanması
Madde 62- Atik veya işlemden kaldırılmış kütükler
Madde 63- Askerlik çağına girenlerin listesi
Madde 64- Formların düzenlenmesi

ONUNCU KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 65- Ücretlendirme
Madde 66- Fazla çalışma ücreti

ONBİRİNCİ KISIM

Ceza Hükümleri

Madde 67- Gerçek dışı beyan
Madde 68- İdarî para cezaları

ONİKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 69- Yönetmelik
Madde 70- Kadrolar
Madde 71- Kaldırılan hükümler
Madde 72- Diğer kanunların değiştirilen hükümleri
Madde 73- Diğer kanunlara eklenen hükümler

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Geçici Hükümler

Madde 74- Yürürlük
Madde 75- Yürütme