SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

KABUL TARİHİ : 16/05/2006
KANUN NO :

5502

 
RESMİ G.TARİHİ : 20/05/2006
RESMİ G. NO : 26173
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

Madde 1 – Amaç ve kuruluş
Madde 2 – Tanımlar
Madde 3- Kurumun amacı ve görevleri

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları ve Görevleri

Madde 4- Kurumun organları
Madde 5- Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve toplanması
Madde 6- Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri
Madde 7- Yönetim Kurulunun görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilâtı

Madde 8- Teşkilât
Madde 9- Merkez teşkilâtı
Madde 10- Başkan
Madde 11- Başkan yardımcıları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 12- Ana hizmet birimleri
Madde 13- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Madde 14- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Madde 15- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
Madde 16- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Madde 17- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Madde 18- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Madde 19- Danışma birimleri
Madde 20- Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 21- Hukuk Müşavirliği

Madde 22- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

ALTINCI BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 23- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 24- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Madde 25- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Madde 26- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri ve toplanması

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı

Madde 27- Taşra teşkilâtı

DOKUZUNCU BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Madde 28- Personelin statüsü, ücret ve malî haklar
Madde 29- Kadrolar ve atama
Madde 30- Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve bunların yardımcıları
Madde 31- Sosyal güvenlik kontrol memuru
Madde 32- Performans yönetimi

ONUNCU BÖLÜM

Malî Hükümler

Madde 33- Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi
Madde 34- Kurumun gelirleri ve giderleri
Madde 35- Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukukî durumu
Madde 36- Vergi ve fon muafiyeti
Madde 37- Çeşitli malî hükümler

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Madde 38- Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
Madde 39- Tebligat

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 40- Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları
Madde 41- Yönetmelik ve tebliğler
Madde 42- Eklenen ve değiştirilen hükümler
Madde 43- Yürürlükten kaldırılan hükümler

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 44- Yürürlük
Madde 45- Yürütme