SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

KABUL TARİHİ : 31/05/2006
KANUN NO :

5510

 
RESMİ G.TARİHİ : 16/06/2006
RESMİ G. NO : 26200
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigorta Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sigortalılara İlişkin Hükümler

Madde 4- Sigortalı sayılanlar
Madde 5- Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar
Madde 6- Sigortalı sayılmayanlar
Madde 7- Sigortalılığın başlangıcı
Madde 8- Sigortalı bildirimi ve tescili
Madde 9- Sigortalılığın sona ermesi
Madde 10- Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

Madde 11- İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli
Madde 12- İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

Madde 13- İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Madde 14- Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Madde 15- Hastalık ve analık hali
Madde 16- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar
Madde 17- Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
Madde 18- Geçici iş göremezlik ödeneği
Madde 19- Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
Madde 20- Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
Madde 21- İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Madde 22 - Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
Madde 23 - Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
Madde 24 - Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Madde 25- Malûl sayılma
Madde 26- Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Madde 27- Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
Madde 28- Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Madde 29- Yaşlılık aylığının hesaplanması
Madde 30- Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi
Madde 31- Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya
Madde 32 - Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları
Madde 33- Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması
Madde 34- Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması
Madde 35- Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması
Madde 36- Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya
Madde 37- Evlenme ve cenaze ödeneği
Madde 38- Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi
Madde 39 - Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu
Madde 40- Fiilî hizmet süresi zammı
Madde 41- Sigortalıların borçlanabileceği süreler
Madde 42- Bildirim ve itiraz

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

Madde 43- Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları
Madde 44- Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller
Madde 45 Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri
Madde 46- Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı
Madde 47- Vazife malûllüğü, harp malûllüğü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve vazife malûllerine verilecek sürekli iş göremezlik geliri karşılığı
Madde 48- Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları
Madde 49- İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi

ALTINCI BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

Madde 50- İsteğe bağlı sigorta ve şartları
Madde 51- İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi
Madde 52- İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler

Madde 53- Sigortalılık hallerinin birleşmesi
Madde 54- Aylık ve gelirlerin birleşmesi
Madde 55- Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, ödenmesi ve yoklama işlemleri
Madde 56- Gelir ve aylık bağlanmayacak haller
Madde 57- Yaş
Madde 58- Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Madde 59- Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

Madde 60- Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
Madde 61- Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili
Madde 62- Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

Madde 63- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi
Madde 64- Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri
Madde 65- Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri
Madde 66 - Yurt dışında tedavi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

Madde 67- Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
Madde 68- Katılım payı alınması
Madde 69- Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler
Madde 70- Hizmet basamakları ve sevk zinciri
Madde 71- Kimlik tespiti ve acil haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî ve Çeşitli Hükümler

Madde 72- Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi
Madde 73- Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi
Madde 74- Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları
Madde 75- Doğal afetler veya savaş hali
Madde 76- İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Madde 77- Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi
Madde 78- Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Primlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

Madde 79- Prim alınması zorunluluğu
Madde 80 - Prime esas kazançlar
Madde 81- Prim oranları ve Devlet katkısı
Madde 82- Günlük kazanç sınırları
Madde 83- Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi
Madde 84- Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler
Madde 85- Asgarî işçilik uygulaması

İKİNCİ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

Madde 86- Prim belgeleri ve işyeri kayıtları
Madde 87- Prim ödeme yükümlüsü
Madde 88- Primlerin ödenmesi
Madde 89- Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler
Madde 90- İlişiksizlik belgesinin aranması
Madde 91- Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

BEŞİNCİ KISIM

Ortak ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Madde 92- Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası
Madde 93- Devir, temlik ve Kurum alacaklarında zamanaşımı
Madde 94- Kontrol muayenesi
Madde 95- Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi
Madde 96- Yersiz ödemelerin geri alınması
Madde 97- Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans
Madde 98- Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 99- Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler
Madde 100- Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü
Madde 101- Uyuşmazlıkların çözüm yeri

ALTINCI KISIM

İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

Madde 102- Kurumca verilecek idarî para cezaları
Madde 103- İdarî yaptırımlar ve fesih

YEDİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 104- Diğer kanunlardaki atıflar
Madde 105- Değiştirilen, eklenen ve uygulanmayacak hükümler
Madde 106- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 107- Yönetmelikler
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Madde 108- Yürürlük
Madde 109- Yürütme