KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KABUL TARİHİ :

13/06/2006

KANUN NO :

5520

 
RESMİ G.TARİHİ : 21/06/2006
RESMİ G. NO : 26205
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
BİRİNCİ KISIM
Mükellefiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Konu ve Mükellefler
Madde 1- Verginin konusu
Madde 2- Mükellefler
Madde 3- Tam ve dar mükellefiyet
İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyet ve İstisnalar
Madde 4- Muafiyetler
Madde 5- İstisnalar
İKİNCİ KISIM
Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Matrahın Tayini
Madde 6- Safî kurum kazancı
Madde 7- Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
Madde 8- İndirilecek giderler
Madde 9- Zarar mahsubu
Madde 10- Diğer indirimler
Madde 11- Kabul edilmeyen indirimler
Madde 12- Örtülü sermaye
Madde 13- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
İKİNCİ BÖLÜM
Beyan
Madde 14- Beyan esası
Madde 15- Vergi kesintisi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Tarhı
Madde 16- Vergilendirme dönemi ve tarhiyat
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi
Madde 17- Tasfiye
Madde 18- Birleşme
Madde 19- Devir, bölünme ve hisse değişimi
Madde 20- Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme
BEŞİNCİ BÖLÜM
Verginin Ödenmesi
Madde 21- Ödeme süresi
ÜÇÜNCÜ KISIM
Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Matrahın Tayini
Madde 22- Safî kurum kazancı
Madde 23- Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının tespiti
İKİNCİ BÖLÜM
Beyan
Madde 24- Beyan esası
Madde 25- Vergilendirme dönemi ve beyan
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Beyan
Madde 26- Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler
Madde 27 Beyannamenin verilme yeri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Tarhı ve Ödenmesi
Madde 28- Tarhiyatın muhatabı, tarh zamanı ve tarh yeri
Madde 29- Ödeme süresi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname
Madde 30- Dar mükellefiyette vergi kesintisi
Madde 31- Muhtasar beyanname
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler
Madde 32- Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı
Madde 33- Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu
Madde 34- Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu
Madde 35- Muafiyet, istisna ve indirimlerin sınırı
Madde 36- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 37- Yürürlük
Madde 38- Yürütme