İSKÂN KANUNU
 

 

İSKÂN KANUNU

KABUL TARİHİ :

19/09/2006

KANUN NO :

5543

 
RESMİ G.TARİHİ : 26/09/2006
RESMİ G. NO : 26301
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Göçmenlerin Kabulü

Madde 4 – Göçmen olarak kabul edilmeyecekler
Madde 5 – Münferit göçmen kabulü
Madde 6 – Toplu göçmen kabulü
Madde 7 – Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti
Madde 8 – Geçici barındırma, göçmen belgesi verilmesi ve vatandaşlığa kabul

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İskân Esasları

Madde 9 – İskân yardımları
Madde 10 – İskânlı göçmenlerin iskânı
Madde 11 – Göçebelerin iskânı
Madde 12 – Yerleri kamulaştırılanların iskânı
Madde 13 – Millî güvenlik nedeniyle iskân
Madde 14 – Gösterilen yerde iskânı kabul etmeyenler
Madde 15 – İskân duyurusu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiziksel Yerleşim Düzenlenmesi

Madde 16 – Fiziksel yerleşim

BEŞİNCİ BÖLÜM

İskânda Aile, İskân Komisyonları ve İskân Tedbirleri
Madde 17 – İskânda aile kabul edilecekler
Madde 18 – Komisyonlar
Madde 19 – Temlik ve tescil
Madde 20 – Mülkiyete ve bedele ilişkin ihtilaflar
Madde 21 – Devir, takyit ve geri alma
Madde 22 – Taşınmazların fuzuli işgalden korunması
Madde 23 – İskân işlerinin yürütülmesi
Madde 24 – Proje kredisi
ALTINCI BÖLÜM
Malî Hükümler
Madde 25 – Gelirler
Madde 26 – Giderler
Madde 27 – Borçlandırma, teminat ve vadesinde ödenmeyen borçlar
Madde 28 – Borçlandırmadan tenkis edilecek değerler
Madde 29 – Verilen taşınmaz malların geri alınmasında iade işlemleri
Madde 30 – Borçlandırmasız hizmetler, harcamalar
Madde 31 – Sari taahhüt yetkisi
Madde 32 – Kamulaştırma bedelleri
Madde 33 – Kamulaştırmayı yapan kuruluş bütçesine gerekli iskân ödeneğinin konması
YEDİNCİ BÖLÜM
Muafiyetler
Madde 34 – Gümrük muafiyetlerinden yararlanma
Madde 35 – Muamelelerle ilgili muafiyetler
Madde 36 – İskân yoluyla verilen taşınmaz malların vergilerden muafiyeti
Madde 37 – Askerlik muafiyeti
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 38 – Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar
Madde 39 – Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler
Madde 40 – Seçilemeyecek arsa ve araziler
Madde 41 – Ortak tesis ve yapıların tescili
Madde 42 – Gönüllü katkı
Madde 43 – Devir ve intikal eden hükümler
Madde 44 – Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin
Madde 45 – Bütçeye ödenek konulması
Madde 46 – Yeni yerleşim yerinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak hizmetler
Madde 47 – Yönetmelik düzenleme yetkisi
Madde 48 – Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 49 – Yürürlük
Madde 50 – Yürütme