MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU
 

 

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

KABUL TARİHİ :

21/09/2006

KANUN NO :

5544

 
RESMİ G.TARİHİ : 07/10/2006
RESMİ G. NO : 26312
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç ve kapsam
Madde 2 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları

Madde 3 – Meslekî Yeterlilik Kurumu
Madde 4 – Kurumun görev ve yetkileri
Madde 5 – Kurumun organları
Madde 6 – Genel Kurul
Madde 7 – Genel Kurulun görevleri
Madde 8 – Yönetim Kurulu
Madde 9 – Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 10 – Hizmet birimleri
Madde 11 – Ana hizmet birimleri
Madde 12 – Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı
Madde 13 – Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
Madde 14 – Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 15 – Hukuk Müşavirliği
Madde 16 – İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 17 – Temsil yetkisi
Madde 18 – Başkan
Madde 19 – Başkanın görev ve yetkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

Madde 20 – Sektör komiteleri
Madde 21 – Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması
Madde 22 – Sınav
Madde 23 – Belgelendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları

Madde 24 – Personelin atanma şartları ve statüsü
Madde 25 – Malî haklar

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim
Madde 26 – Gelirler
Madde 27 – Giderler
Madde 28 – Bütçe
Madde 29 – Denetim
Madde 30 – Yönetmelikler
ALTINCI BÖLÜM
Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler
Madde 31 –
Madde 32 – Yürürlük