KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU
 

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU

KABUL TARİHİ :

22/09/2006

KANUN NO :

5548

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/10/2006
RESMİ G. NO : 26318
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Çalışma İlkeleri

Madde 4 – Kuruluş
Madde 5 – Başdenetçilik
Madde 6 – Başdenetçivekili
Madde 7 – Kamu Denetçiliği Kurulu, görevleri, toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 8 – Çalışma ilkeleri
Madde 9 – Görev
Madde 10 – Başdenetçi ve denetçilerin nitelikleri
Madde 11 – Adaylık ve seçim
Madde 12 – Bağımsızlık
Madde 13 – Andiçme
Madde 14 – Görev süresi
Madde 15 – Görevden alınma ve görevin sona ermesi
Madde 16 – Başdenetçi ve denetçilerin malî ve sosyal hakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler

Madde 17 – Başvuru ve usûlü
Madde 18 – Bilgi ve belge istenmesi
Madde 19 – Bilirkişi görevlendirilmesi ve tanık dinlenmesi
Madde 20 – İnceleme ve araştırma
Madde 21 – Dava açma süresinin yeniden işlemeye başlaması
Madde 22 – Kurulun raporları
Madde 23 – Açıklama yapma yetkisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 24 – Genel Sekreter
Madde 25 – Kamu Denetçiliği Kurumu uzman yardımcılığı
Madde 26 – Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlığı
Madde 27 – Personelin atanması
Madde 28 – Personelin malî ve sosyal hakları
Madde 29 – Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin görevlendirilmesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 30 – Kurumun gelirleri
Madde 31 – Kurumda çalışanların statüsü ve fazla çalışma ücreti
Madde 32 – Yasaklar
Madde 33 – Başdenetçi veya denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü
Madde 34 – Genel Sekreter ve personel hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usûlü
Madde 35 – Emeklilik
Madde 36 – Bütçe ve harcama
Madde 37 – Kadrolar
38 –
Madde 39 – Yönetmelik
Madde 40 – Yürürlük
Madde 41 – Yürütme