MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 


MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Madde 1 – 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10 uncu maddesinde geçen “otuz yaşını” ibaresi “yirmibeş yaşını” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.