TOHUMCULUK KANUNU
 

 

TOHUMCULUK KANUNU

KABUL TARİHİ :

31/10/2006

KANUN NO :

5553

 
RESMİ G.TARİHİ : 08/11/2006
RESMİ G. NO : 26340
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 – Amaç
Madde 2 – Kapsam
Madde 3 – Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Tohumlukların Kaydı, Üretimi, Sertifikasyonu, Ticareti ve Piyasa Denetimi

Madde 4 – Kayıt altına alma
Madde 5 – Tohumluk üretimi
Madde 6 – Tohumluk sertifikasyonu
Madde 7 – Tohumluk ticareti
Madde 8 – Piyasa denetimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret, İlân, Tazminat ve Ceza Hükümleri

Madde 9 – Ücret
Madde 10 – İlân
Madde 11 – Tazminat
Madde 12 – Ceza hükümleri
Madde 13 – Hükmün ilânı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstisna ve Yetki Devri

Madde 14 – İstisna
Madde 15 – Yetki devri

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliği

Madde 16 – Alt birliklerin kuruluşu
Madde 17 – Üyelik
Madde 18 – Alt birliğin görevleri
Madde 19 – Alt birlik organları
Madde 20 – Alt birlik genel kurulu
Madde 21 – Alt birlik yönetim kurulu
Madde 22 – Alt birlik denetim kurulu
Madde 23 – Alt birlik disiplin kurulu
Madde 24 – Alt birlik gelir ve giderleri
Madde 25 – Fesih
Madde 26 – Türkiye Tohumcular Birliği
Madde 27 – Birliğin görevleri
Madde 28 – Birliğin organları
Madde 29 – Birlik Genel Kurulu ve görevleri
Madde 30 – Birlik Yönetim Kurulu ve görevleri
Madde 31 – Birlik Denetim Kurulu ve görevleri
Madde 32 – Birlik Disiplin Kurulu ve görevleri
Madde 33 – Birlik Hakem Kurulu ve görevleri
Madde 34 – Birliğin gelir ve giderleri
Madde 35 – Alt birlik ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri
Madde 36 – Alt birlik ve Birlik organlarının seçim esasları
Madde 37 – Cezaî takibat
Madde 38 – Muafiyet
Madde 39 – Denetim

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 40 – Orman bitki türlerine ilişkin hükümler
Madde 41 – Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 42 – Yürürlük
Madde 43 – Yürütme