2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
 

 

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ :

26/12/2006

KANUN NO :

5565

 
RESMİ G.TARİHİ : 29/12/2006
RESMİ G. NO : 26391 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider,Gelir, Finansman ve Denge

Madde 1 – Gider
Madde 2 – Gelir ve finansman
Madde 3 – Denge

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçe Düzenine İlişkin Hükümler

Madde 4 – Bölüm düzeni ve deyimler
Madde 5 – Bağlı cetveller
Madde 6 – Yeni tertip, gider ve gelir kalemleri açılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malî Politikaya İlişkin Hükümler

Madde 7 – Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler
Madde 8 – Özel bütçeli idarelere Hazine yardımı
Madde 9 – Yatırım harcamaları
Madde 10 – Resmî taşıtlara ilişkin hususlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe Uygulamasına İlişkin Hükümler

Madde 11 – Aktarma ve ekleme işlemleri
Madde 12 – Geçici hizmet karşılığı yapılacak ödemeler
Madde 13 – Ödenek devir ve iptal işlemleri
Madde 14 Mahallî idarelere yapılacak Hazine yardımları
Madde 15 – TÜBİTAK ve yükseköğretim kurumları ile ilgili işlemler
Madde 16 – Fonlara ilişkin işlemler
Madde 17 – Yabancı ülkelere yapılacak hizmet karşılıkları
Madde 18 – Bağış, hibe ve yardımlara ilişkin işlemler
Madde 19 – Muhtelif gelirlere ilişkin hususlar

İKİNCİ KISIM

Devlet Borçları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Hükümler

Madde 20 – Hazine garanti limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler
Madde 21 – Görev zararları

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kamu Personeline İlişkin Hükümler

Madde 22 – Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti
Madde 23 – Kadroların kullanımına ilişkin hususlar
Madde 24 – Sözleşmeli personele ilişkin esaslar
Madde 25 – İşçilik ödenekleri ve geçici iş pozisyonlarına ilişkin esaslar

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 26 – Uluslararası kuruluşlara üyelik
Madde 27 – Kamu idarelerince işletilen sosyal tesisler
Madde 28 – Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar
Madde 29 – Tahsil edilmeyecek alacaklar
Madde 30 – Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
Madde 31 – Yürürlük
Madde 32 – Yürütme