2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

 

2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU


Gider bütçesi

Madde 1 – (1) Katma bütçeli idarelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 14.581.457.259,81 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

Madde 2 – (1) Katma bütçeli idarelerin 2005 Malî Yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 14.651.595.019,31 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

Denge

Madde 3 – (1) 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 70.137.759,50 Yeni Türk Lirası gelir fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

Madde 4 – (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 35.527.363,33 Yeni Türk Lirası ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

Madde 5 – (1) 2005 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 18.611.160,47 Yeni Türk Liralık şartlı bağış ve özel gelirlere ait ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

Madde 6 – (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 1.077.157.141,11 Yeni Türk Liralık ödenek iptal edilmiştir.

Yürürlük

Madde 7 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu kanunun cetvelleri 29/12/2006  tarihli Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.