Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.09.1993 Sayı :21698 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 20/08/1993
Karar No      : KHK 509

            Türk Telemkomünikasyon Anonim Şirketinin kurulması 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 20.8.1993 tarihinde karalaştırılmıştır

            MADDE 1- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kurulmuş olan ve ana görev ve yetkileri 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5584 sayılı Posta Kanununda belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden posta ve telgraf hizmetleri dışındaki hizmetler ayrılarak, haberleşme hizmetlerini yürütmek üzere Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tüzel kişiliği haiz TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ kurulmuştur.

            Şirket, ana sözleşmesi Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçer.

            Şirket bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Ticaret Kanunu (277 nci maddesindeki hükümleri hariç) ve özel hukuk hükümlerine tabidir.

            Merkezi Ankaradadır.

            2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklıdır.

            MADDE 2- 1 nci maddede belirtilen hükümler çerçevesinde Şirketin teşkilatlandırılmasına kurucu ortaklarını, hisselerini ve uygulamaya ilişkin sair usul ve esaslarını tayin ve tesbite Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

            MADDE 3- Şirket Telekomünikasyon hizmetlerini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı Anonim Şirketler veya mevcut Anonim Şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmeye yetkilidir.

            Şirket sahip olduğu Telekomünikasyon tesislerine ilişkin işletme hakkını belli süre ve şartlarla kısmen veya tamamane yerli ve yabancı sermaye şirketlerine verilebilir.

            Bakanlık onayı ile nama yazılı hisse senetleri ve tahvil ihraç edebilir.

            MADDE 4- Şirket, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda Genel Müdür tarafından yönetilir .Yargı organlarıyla üçüncü şahıslara karşı şirketi Genel Müdür temsil eder. Genel Müdür gerektiğinde bu temsil yetkisini  devredebilir.

            Genel Müdür ve Yardımcıları, müşterek kararla atanır. Nitelikleri, yetkileri, görev ve sorumlulukları ana sözleşmede gösterilir.

            MADDE 5- Şirket Yönetim Kurulu, Genel Müdür hariç 6 üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri 3 yıldır. Üyeler ortaklık payları oranında pay sahiplerince gösterilen adayların Genel Kurulca seçilmesi suretiyle atanırlar. Kamuya ait payların Yönetim Kurulu adaylarını Ulaştırma Bakanı belirler.

            Kamu payı dışındaki pay sahiplerince gösterilen adaylarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikler aranmaz.

            MADDE 6- Şirketin yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alacağı ücretler tarifelerle tesbit edilir.

            Özellikleri gereği, tarifeye bağlanamayan hizmetlerin ücret ve diğer şartları, ticari geleneklere ve özel hukuk hükümlerine göre Şirketçe tesbit edilir.

            Ücret tarifeleri Ulaştırma Bakanlığının Onayı ile yürürlüğe girer.

            3 üncü maddeye göre, işletme hakkının kısmen veya tamamen verilmesi halinde Ulaştırma Bakanlığının tarife  Onay yetkisi devam eder.

            MADDE 7- Şirket, Genel Muhasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu Hükümleri ile Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.

            Şirket Hükümet veya UlaştırmaBakanlığnın Onayı iel yürürlüğe girer.

            3 üncü maddeye göre, işletme hakkının kısmen veya tamamemen verilmesi halinde Ulaştırma Bakanlığınıın tarife Onay yetkisi devam eder.

            MADDE 7- Şirket, Genel Muhasebe Kanunu ve Devlet İhale Kanunu Hükümleri ile Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.

             Şirket, Hükümet ve UlaştırmaBakanlığınca verilecek görevlerin yürütülmesinde406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunun sağladığı hak ve yetkileri Hükümet veya Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen yetkiler çerçevesinde kullanır.

             MADDE 8- Şirketin sermaye paylarının kamu kurum ve kuruluşları dışında, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine devrine Yöneti Muruku Kararı ve Ulaştırma Bakanı Onayı ile Karar verilir.

             Devir halinde meydana gelecek hak sahipliğinin şekil ve şartları ile hak ve statüleri hakkında devir şartlarına uygun olarak Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler, Ulaştırma Bakanı Onayı ile yürürlüğe girer.

            Şirket sermayesinin en çok %49 u gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilir.

            MADDE 9- Şirketin faaliyete geçmesinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf İşletmesi Genel Müdürlüğü adını alır ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak faaliyetine devam eder.

            MADDE 10- 406 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde Hükümete ait olan Telekominikasyon Anonim Şirketi tarafından yürütülür.

            Ulaştırma Bakanlığı, 406 sayılı Kanunda yer alan hükümleri gözetmek suretiyle, telekomünikasyon hizmetlerini, yerli ve yabancı sermaye şirketlerine lisans vermek suretiyle yürütmeye yetkilidir.

            Uygulamaya ve ücretlere ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

            MADDE 11- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer almayan hususlarda 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve 3291 sayılı Kanunun Bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

            GEÇİCİ MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünün Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilecek personeli, taşınır ve taşınmaz malları, her türlü araç, gereç ve cihazları, hak ve alacakları ile borçları protokoller ile tesbit edilir.

            Ulaştırma Bakanlığı ayırma ve devir ile ilgili konularda her türlü tesbit ve düzenlemeye yetkilidir.

            GEÇİCİ MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden, Şirkete devredilen personelin mevcut statüleri ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur.

            GEÇİCİ MADDE 3- 406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar hizmet alanları itibariyle Türk Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

            MADDE 12- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 13 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Prof.Dr.Tansu Çiller
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı