Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.03.2000 Pazartesi Sayı :21985 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

SAKARYA İLİNDE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 14/01/2000
Karar No      : KHK 593

            Sakarya İlinde büyük şehir belediyesi kurulması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- Sakarya İlinde, ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, belde ve köyleri de kapsamak üzere Adapazarı ismini taşıyan büyük şehir belediyesi kurulur ve bu belediye hakkında 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

            Madde 2- Ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe belediyeleri aynı adlı büyük şehir ilçe belediyelerine, Adapazarı belediyesi 'Merkez' isimli alt kademe belediyesine, diğer belde belediyeleri aynı adlı alt kademe belediyelerine dönüşür. Büyük şehir kapsamındaki köyler ile büyük şehir sınırları içine alınan köylerin tüzel kişiliği kalkar ve mülki olarak bağlı oldukları yer belediyesine, halen Adapazarı merkez ilçesine bağlı köyler ise Merkez Alt Kademe Belediyesi'ne mahalle olarak katılırlar.

            Bakanlar Kurulu büyük şehir kapsamındaki belediye sınırları ile köylerin katılacağı belediyeleri değiştirebilir, gerektiğinde büyük şehir çevresindeki ve il sınırları içindeki köylerden uygun görülenlerin büyük şehir sınırları içine alınmasına karar verebilir.

            Geçici Madde 1- Büyük şehir kapsamına alınan ilçelerin belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni aynı adlı büyük şehir ilçe belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni; Adapazarı dışındaki beldelerin belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni aynı adlı büyük şehir alt kademe belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni olarak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar göreve devam ederler.

            Geçici Madde 2- Halen Adapazarı Belediyesinde görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Adapazarı Büyük Şehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir. Bu süre içinde Merkez Alt Kademe Belediyesine ait görev ve yetkiler Adapazarı Büyük Şehir Belediyesince yerine getirilir.

            Geçici Madde 3- Büyük şehir kapsamına alınan ilçe ve belde belediyelerinin seçilmiş organları ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişilikleri sona eren köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri, mahalle muhtar ve mahalle ihtiyar heyetleri olarak görevlerini ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar sürdürürler. Bu yerler ile büyük şehirde belediye seçimleri, ülke çapında yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

            Büyük şehir kapsamına alınan köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli katıldıkları belediyeye devrolunur.

            Geçici Madde 4- Büyük şehir belediyesine verilen avanslar 2000 yılının Haziran ayından itibaren Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde taksitler halinde mahsup edilir.
 

(1) SAYILI LİSTE
A- İLÇELER:

Sıra No:  Birim Adı    :  Bucağı  :  İli    :
       1  Ferizli         Merkez     Sakarya
       2  Söğütlü         Merkez     Sakarya
 

B- BELDELER:

Sıra No:  Birim Adı    :  Bucağı  :  İlçesi                :
       1  Adapazarı       Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       2  Arifiye         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       3  Bekirpaşa       Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       4  Erenler         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       5  Güneşler        Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       6  Hanlıköy        Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       7  Kazımpaşa       Kazımpaşa  Merkez İlçe (Adapazarı)
       8  Nehirkent       Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       9  Serdivan        Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      10  Yazlık          Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
 

C- KÖYLER
MERKEZ İLÇE (ADAPAZARI)

Sıra No:  Birim Adı    :  Bucağı  :  İlçesi                :
       1  Acı Elmalı      Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       2  Alancuma        Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       3  Alandüzü        Kazımpaşa  Merkez İlçe (Adapazarı)
       4  Çaltıcak        Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       5  Çamyolu         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       6  Dağdibi         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       7  Göktepe         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       8  Harmantepe      Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
       9  Horozlar        Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      10  İkizce          Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      11  İkizceosmaniye  Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      12  Karakamış       Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      13  Karaman         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      14  Karapınar       Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      15  Korucuk         Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      16  Mahmudiye       Kazımpaşa  Merkez İlçe (Adapazarı)
      17  Resüldivan      Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      18  Süleymanbey     Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
      19  Taşkısığı       Merkez     Merkez İlçe (Adapazarı)
 

FERİZLİ İLÇESİ

Sıra No:  Birim Adı    :  Bucağı  :  İlçesi                :
       1  Damlık          Merkez     Ferizli
       2  Değirmencik     Merkez     Ferizli
 

SÖĞÜTLÜ İLÇESİ

Sıra No:  Birim Adı    :  Bucağı  :  İlçesi                :
       1  Akarca          Merkez     Söğütlü
       2  Akçakamış       Merkez     Söğütlü
       3  Akgöl           Merkez     Söğütlü
       4  Rüstemler       Merkez     Söğütlü

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Bülent ECEVİT
Başbakan
   
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H.ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
Y. OKUYAN
Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V.
T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı
Y.YALOVA
Devlet Bakanı
M. YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
H. GEMİCİ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S. GAYDALI
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.A ÇAY
Devlet Bakanı 
M. A. İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H.S. TÜRK
Adalet Bakanı 
S. TANTAN
İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. Ş.S. GÜREL
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL
Maliye Bakanı 
M. BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K. AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr. O DURMUŞ
Sağlık Bakan
Prof. Dr. E. ÖKSÜZ
UlaştırmA Bakanı
Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Y. OKUYAN
Çalışma ve Sos. Güv.  Bakanı 
A. K. TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. İ. TALAY
Kültür Bakanı
E. MUMCU
Turizm Bakanı 
A N. ÇAĞAN
Orman Bakanı
F. AYTEKİN
Çevre Bakanı