Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.08.1991 Sayı :20955 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
 
  
Karar Tarihi : 12/07/1991 
Karar No      : KHK 435 
  
             1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda değişiklik yapılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına dair 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 12/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrası ile (C) fıkrasının birinci ve dördüncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı 4 üncü ve daha yukarı sınıflardaki memurluklara geçebilmek ve tayin olunmak için, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak veya dört yıl süreli diğer fakültelerden mezun olup yukarıda sayılan fakültelerden birinde lisans üstü eğitimini tamamlamış olmak şarttır.” 

            “Bu maddenin (B) fıkrasında sayılanlardan, ay ve gün hesaba katılmaksızın giriş sınavının yapıldığı yıl itibariyle lisans üstü (master) öğrenimi yapmış olanlar için 25, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olanlar:” 

            “Şu kadar ki, fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırlarını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.” 

            Madde 2- Bu kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı    
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR  
Devlet Bakanı
İ. AYKUT  
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Devlet Bakanı
C. TUNCER  
Devlet Bakanı
       
S. ARAS  
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR  
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ  
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş. ŞEKER  
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU  
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ  
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı