Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.10.2000 Çarşamba Sayı : 24190 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 12/07/2000
Karar No     : KHK/610

            Polis yüksek öğretim kurumları hakkında düzenleme yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Türk polis teşkilatının en yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisi ve bağlı fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, bu okulların teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili esasları düzenlemektir.

            Bu Kanun Hükmünde Kararname, Akademi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarını, bu kurumların yönetim ve öğretim organlarını, bunların işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim esaslarını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

            TANIMLAR
            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

            a) Bakan : İçişleri Bakanını,

            b) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

            c) Genel Müdür   : Emniyet Genel Müdürünü,

            d) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

            e) Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

            f) Başkanlık : Polis Akademisi Başkanlığını,

            g) Dekan : Fakülte dekanını,

            h) Dekanlık : Fakülte dekanlığını,

            ı) Polis meslek yüksek okulu müdürü: Polis Akademisine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim- öğretim yapan polis meslek yüksek okul müdürünü,

            i) Yükseköğretim Kurulu: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan kurulu,

            j) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan kurulu,

            k) Yüksek öğretim kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, Polis Akademisi, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

            l) Akademi: Emniyet teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okulları bulunan ve bilimsel özerkliğe sahip bir yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisini,

            m) Enstitü: Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,

            n) Fakülte: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen bir yüksek öğretim kurumu olan Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu uyarınca kurulacak diğer fakülteleri,

            o) Bölüm: Akademinin eğitim ve öğretiminde, teşkilatın hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi,

            ö) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

            p) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

            r) Polis meslek yüksek okulu: Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan yüksek öğretim kurumunu,

            s) Öğretim elemanları: Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları,

            ş) Öğretim üyeleri: Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen Türk ya da yabancı uyruklu veya emniyet hizmetleri sınıfından profesör, doçent ve yardımcı doçentleri;

            1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

            2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

            3) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

            t) Öğretim görevlisi: Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

            u) Okutman: Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

            ü) Öğretim yardımcıları: Polis yüksek öğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarını;

            1) Araştırma görevlisi: Polis yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme, uygulama ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

            2) Uzman: Eğitim-öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

            3) Çevirici: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

            4) Eğitim-öğretim planlamacıları: Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

            v) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri, ifade eder.
  

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AKADEMİNİN KURULUŞ, AMAÇ, GÖREV VE ANA İLKELERİ
            Madde 3- Emniyet teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim yapmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlıkta bulunmak üzere, bilimsel özerkliğe sahip ve bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okulları bulunan bir yüksek öğretim kurumu olarak Polis Akademisi kurulmuştur.

            Akademinin görevi, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen amaç, nitelik ve Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarına uygun olarak;

            a) Temel bilimler ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli veya birimi eğitebilecek ve yönetebilecek düzeyde emniyet teşkilatına amir ve yönetici yetiştirmek,

            b) Başkanlığın bünyesinde kurulacak fakülte veya enstitülerde emniyet hizmetleri sınıfından en az lisans düzeyinde eğitim-öğretim görmüş amir ve yöneticilerle, aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki diğer kişilere, ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermek,

            c) Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksek okullarında, polis memuru yetiştirilmesini sağlamaktır.

            Akademideki eğitim-öğretimin planlama, programlama ve uygulamasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

            a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

            b) Öğrenciler, milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

            c) Eğitim-öğretim plan ve programları, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve teşkilatın ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genel Müdürlükçe yapılır.

            d) Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretimdeki verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Başkanlığın önerisi ile Genel Müdürlükçe planlanır ve gerçekleştirilir.
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKADEMİNİN ORGANLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

            ORGANLAR
            Madde 4- Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

            a) Başkan,

            b) Dekan,

            c) Akademi Yönetim Kurulu,

            d) Enstitü müdürü,

            e) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

            f) Bilimsel Denetleme Kurulu,

            g) Polis meslek yüksek okulu müdürü,

            h) Fakülte Öğretim Kurulu,

            ı) Fakülte Yönetim Kurulu,

            i) Disiplin kurulları,

            j) Genel yönetim birimleri,

            tarafından yürütülür. Hizmetin gerektirdiği hallerde, diğer birim ve kurullar teşkil edilebilir. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu uyarınca gerekli hallerde başka fakülteler kurulabilir.

            BAŞKAN, DEKAN, ENSTİTÜ VE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
            Madde 5- Başkan; Akademi, fakülte, enstitü, polis meslek yüksek okulları ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur.

            Başkan profesör ise kendisi, değilse görevlendireceği bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.

            Dekan, Akademideki lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan fakültelerin faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden Başkana karşı sorumlu profesördür.

            Enstitü müdürü, enstitüdeki bütün idari ve bilimsel faaliyetlerin yönetim, denetim ve gözetiminden Başkana karşı sorumlu öğretim üyesidir.

            Polis meslek yüksek okulu müdürü, okulun eğitim-öğretim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmede Başkana karşı sorumlu 1. sınıf emniyet müdürüdür.

            AKADEMİ BAŞKANI, DEKAN, ENSTİTÜ MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI İLE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜNÜN ATANMASI
            Madde 6- Başkan, en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip, 1. sınıf emniyet müdürlerinden veya profesör öğretim üyelerinden, Genel Müdürün teklifi, Bakanın uygun görmesi üzerine dört yıllığına, müşterek kararname ile atanır.

            Dekan, Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görmesi üzerine, Bakan tarafından gösterilecek üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıllığına atanır.

            Başkana yardımcı olmak üzere üç, dekana yardımcı olmak üzere iki yardımcı atanır. Başkan yardımcılarından birisi eğitim işlerinden sorumlu olmak üzere öğretim üyelerinden, diğerleri ise 1. sınıf emniyet müdürlerinden, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır. Dekan yardımcılarının birisi öğretim üyelerinden, dekanın önerisi, Başkanın uygun görmesi üzerine, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır, diğeri ise 1. sınıf emniyet müdürlerinden, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır.

            Enstitü müdürü ve iki yardımcısı öğretim üyelerinden, Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görmesi üzerine, Bakanın onayı ile atanır.

            Polis meslek yüksek okulu müdürü 1. sınıf emniyet müdürlerinden, üç yıllığına Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır.

            AKADEMİ YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREVLERİ
            Madde 7- Başkanın başkanlığında, dekan, enstitü müdürü ve Başkanın polis meslek yüksek okulu müdürleri arasından seçeceği beş, öğretim elemanları arasından seçeceği bir üyeden oluşur.

            Akademi Yönetim Kurulu, Akademinin idari faaliyetlerinde;

            a) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,

            b) Akademinin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

            c) Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,

            d) Başkanın Akademi yönetimi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak,

            e) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen diğer görevleri yapmak,

            ile görevlidir.

            EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÜKSEK KURULU
            Madde 8- Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Başkanın başkanlığında, dekan, enstitü müdürü ile Başkanın görevlendireceği üç polis meslek yüksek okulu müdürü ve bölüm başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Kurula, akademik yönden en kıdemli üye başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu kendiliğinden toplantıya çağırabilir.

            Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, Genel Müdürlükçe belirlenen temel esaslar doğrultusunda; Akademinin eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında kararlar alan, Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip Genel Müdürlüğe görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

            BİLİMSEL DENETLEME KURULU
            Madde 9- Bilimsel Denetleme Kurulu, her bölümdeki öğretim elemanları tarafından, bölümde en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, bir yıl için gizli oyla biri asıl diğeri yedek olmak üzere seçilen iki üyeden oluşur. Seçilen asıl üyeler arasından akademik kıdemi en yüksek olanı Kurula başkanlık eder.

            Bu Kurul, öğretim faaliyetlerinin ve öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ve öğretim elemanlarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerinin denetimini yapar. Kurul denetim sonuçlarını her yıl bir rapor ile Başkana bildirir. Bu Kurul bilimsel denetleme faaliyeti için gerek görüldüğünde Genel Müdür ya da Başkan tarafından görevlendirilebilir.

            POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARININ KURULUŞ, ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ÖĞRETİM SÜRESİ
            Madde 10- Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere; Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis meslek yüksek okulları açılır.

            Polis meslek yüksek okullarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar, genel ve teknik lise mezunları arasında yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır.

            Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

            İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir.

            Polis meslek yüksek okulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe ücretsiz olarak karşılanır.

            Öğrenimlerini süresi içerisinde başarı ile tamamlayanlar, emniyet teşkilatı kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

            BAŞKAN VE DEKANIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
            Madde 11- Akademi Başkanı;

            a) Öğrencilerin 3 üncü maddede belirtilen ana ilkeler doğrultusunda ve polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilip yetiştirilmediği konusunda dekanı denetlemek,

            b) Öğretim bölümleri ile yönetim birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak ve Akademinin tüm yönetim işlerini yürütmek,

            c) Akademi birimleri ve öğretim elemanları dahil her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

            d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Akademinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında dekandan aldığı raporu, varsa görüşlerini de rapora eklemek suretiyle Genel Müdürlüğe iletmek,

            e) Akademinin, fakültenin, enstitünün ve polis meslek yüksek okullarının yatırım programlarını, bütçe tekliflerini, kadro ihtiyaçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek ve verilecek emirler doğrultusunda uygulamak,

            f) Gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim elemanlarının Akademideki görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

            g) Bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak, ile görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.

            Başkan, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında Genel Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

            Fakülte dekanı;

            a) Öğrencilerin 3 üncü maddede belirlenen ana ilkeler doğrultusunda ve polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilmesini sağlamak,

            b) Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Genel Müdürlük ve Fakülte Öğretim Kurulunun önerilerini de dikkate alarak, fakültenin eğitim ve bilimsel araştırma işlerinin yürütülmesini sağlamak,

            c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Başkana rapor sunmak,

            d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak, ile görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.

            Dekan, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında Başkana karşı birinci derecede sorumludur.

            FAKÜLTE ÖĞRETİM KURULU VE FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREVLERİ
            Madde 12- Fakülte Öğretim Kurulu, dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ile bölüm başkanları ve fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin her birinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

            Fakülte Öğretim Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda toplanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde de Kurulu toplantıya çağırabilir.

            Fakülte Öğretim Kurulu;

            a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bildirmek, öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşmek,

            b) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapmak,

            c) Dekanın uygun gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak, ile görevlidir.

            Fakülte Yönetim Kurulu, dekana yardımcı bir organ olup, dekanın başkanlığında, eğitim işleri ile görevli dekan yardımcısı ile bölüm başkanları ve fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından Fakülte Öğretim Kurulu tarafından üç yıllık süre için seçilecek birer üyeden oluşur. Bu Kurul, dekanın gerekli gördüğü hallerde toplanır.

            Fakülte Yönetim Kurulu, fakültenin idari faaliyetlerinde;

            a) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

            b) Fakülte Öğretim Kurulunun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne almak suretiyle bunların uygulanmasında dekana yardımcı olmak,

            c) Fakültenin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

            d) Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,

            e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve fakülteden çıkarılmaları, Genel Müdürlükçe bildirilecek esaslara göre bölümlere ayrılmaları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

            f) Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili raporlarını inceleyerek, alınacak tedbirleri karara bağlamak,

           g) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak Kurula getireceği, yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak, ile görevlidir.

            DİĞER KURULLAR VE GENEL YÖNETİM BİRİMLERİ
            Madde 13- Akademide, akademik seviyede olmak üzere, Fakülte Öğretim Kurulunun veya Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile başka kurullar teşkil edilebilir.

            Akademinin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen ilkelere uygun olarak yönetilebilmesi için Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile hizmetin gerektirdiği genel yönetim birimleri kurulabilir.
   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AKADEMİ ÖĞRETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

            BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI
            Madde 14- Fakültede, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, dekanın teklifi, Başkanın uygun görmesi üzerine, Genel Müdürün onayı ile bölüm başkanlıkları kurulabilir, birleştirilebilir veya kapatılabilir.

            Bölüm başkanlıklarına, öğretim üyeleri ve 2. sınıf emniyet müdürleri arasından atama yapılır. Öğretim üyesi bölüm başkanları, dekanın teklifi ve Başkanın onayı ile, 2. sınıf emniyet müdürü bölüm başkanları ise Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile en çok üç yıllığına atanır.

            Bölüm başkanları, bölümlerinin her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaları ile bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

            Anabilim dalı içinde yer alan dersleri veren öğretim elemanları, dekanın başkanlığında toplanarak kendi aralarından iki yıl için bir başkan seçerler.

            Anabilim dalı başkanları, o bilim dalına ait her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
  

BEŞİNCİ BÖLÜM
FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI

            ÖĞRENCİ KAYNAĞI, ÖĞRENCİLERİN İSTİHKAKLARI, ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE EVLENME YASAĞI
            Madde 15- Fakültenin öğrenci kaynağı polis kolejidir. İhtiyaç halinde, genel ve teknik liseleri bitiren ve yönetmelikle belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de fakülteye alınabilirler.

            İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye kabul edilmeleri Bakanın onayı ile olur.

            Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimi izleyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit edilmesinden sonra eğitim-öğretime başlatılır.

            Yabancı uyruklu öğrenciler, Akademi öğrencilerine uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

            Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir.

            Öğrencilerin, iaşe, barınma, sağlık ve yönetmelikle tespit edilecek diğer ihtiyaçları Devletçe ücretsiz olarak karşılanır.

            Fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.

            Öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlemler Başkanlıkça yürütülür.

            Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında lisans, lisans üstü ve ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler.

            Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan eğitim-öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

            Fakülteye evli öğrenci alınmaz ve öğrenciler öğrenimleri süresince evlenemezler.

            Polis koleji ile ilgili mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

            DİSİPLİN KURULLARI
            Madde 16- Akademide, Başkanlık Polis Disiplin Kurulu, Fakülte Polis Disiplin Kurulu ve Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu bulunur.

            Başkanlık Polis Disiplin Kurulu ve Fakülte Polis Disiplin Kurulunun teşkili, çalışma esas ve usulleri emniyet teşkilatı mevzuatına tabidir. Enstitülerdeki öğrenci ve diğer personelin disiplin işlerine, Başkanlık Polis Disiplin Kurulu bakmakla yetkilidir.

            Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzere, dekanın başkanlığında, Fakülte Öğretim Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri ikişer üyeden oluşur.

            Kurul üyelerinin görevleri, çalışma usul ve esasları ile görev sürelerine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

            Polis yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci disiplin kurullarınca verilen, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarından çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile, diğer kararlar ise fakülteler için dekanın, enstitüler için Başkanın, polis meslek yüksek okulları için ise okul müdürlerinin onayı ile kesinleşir.
  

ALTINCI BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE MEZUNİYET

            LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE SÜRESİ
            Madde 17- Fakültede lisans eğitim-öğretimi, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen amaç ve ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

            a) Ders programları ilk üç sınıfta polis mesleği için gerekli genel bilgileri, son sınıfta Genel Müdürlüğün belirleyeceği türde ihtisas bölümleri için özel bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

            b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil ve beden eğitimi zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu derslerden mesleki ağırlıklı olanlar Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun önerisi ile Genel Müdürlükçe, mesleki olmayan dersler ise Fakülte Öğretim Kurulunun önerisi. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı ile belirlenir.

            c) Lisans öğretiminde, okutulacak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşitleri, öğrencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalışmaları, verilecek konferanslar ve bu konulara ilişkin diğer programlar yönetmelikle düzenlenir.

            Fakültede eğitim-öğretim süresi, ders geçme esası ile 8 yarı yıl, sınıf geçme esası ile 4 eğitim- öğretim yılıdır. Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için 2 yarı yıl veya bir eğitim-öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanlar, istekleri halinde, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek esaslar dahilinde uygun görülecek polis kadrolarına atanırlar.

            Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, Akademide öğrenime devam imkanı kalmadığı Genel Müdürlük sağlık komisyonunca belirlenerek öğrenimlerine son verilenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde öğrenime devam edebileceği ve aktif polislik yapabileceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük sağlık komisyonunca belirlenenler Akademiye yeniden öğrenci olarak alınabilirler.

            İHTİSAS BÖLÜMLERİNE AYIRMA VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ
            Madde 18- Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunca, türü ve kontenjan miktarı Genel Müdürlükçe belirlenecek ihtisas bölümlerine ayrılır ve dördüncü sınıfı, ayrıldığı ihtisas bölümünde tamamlarlar.

           Bölümlere ayırma işlemi; ihtisasın özellikleri, öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı ve yetenekleri ile öğrencinin isteği göz önünde bulundurularak Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

            Fakülte öğrencileri öğretim yılı sonunda uygun görülen kamp yerlerinde en az bir, en çok iki ay süre ile esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek mesleki eğitim, atış tatbikatı, fiziki kondisyon çalışmalarına tabi tutulurlar.

            DEVAM ZORUNLULUĞU VE MEZUNİYET
            Madde 19- Öğrenciler, tüm derslere devam etmek zorundadırlar.

            Öğrencilerden;

            a) İki yarı yılda veya bir eğitim-öğretim yılında mazeretsiz olarak yirmi ders gününden fazla eğitim ve öğretime katılmayanlar,

            b) İdarece kabul edilebilir mazeretleri olsa bile yarı yıl veya eğitim-öğretim yılının üçte birini aşan sürede devam imkanı bulunmayanlar,

            o yarı yıl veya eğitim-öğretim yılına ait tüm sınav haklarını kaybeder ve başarısız sayılırlar.

            Fakülteyi başarı ile bitiren öğrencilere lisans diploması verilir ve bu kişiler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen rütbedeki amir sınıfına nasbedilerek ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.
  

YEDİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN ESASLAR

            ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GÖREVLERİ
            Madde 20- Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilecek personel aşağıda gösterilmiştir:

            a) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu meslek derecesinde sayılanlar,

            b) Akademi kadrosuna atanacak öğretim elemanları,

            c) İhtiyaç halinde sözleşmeli veya ek ders ücretli olarak görevlendirilen üniversite öğretim üye ve yardımcıları, yüksek öğrenim görmüş meslek mensupları ile diğer kamu görevlileri ve okutacakları ders konusunda uzman olan serbest meslek sahibi kişiler.

            Akademide görevli öğretim elemanları, talep halinde; öğretim elemanının isteği ve Başkanın onayı ile diğer polis yüksek öğretim kurumlarında veya diğer Türk ya da yabancı yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

            Öğretim elemanları;

            a) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak veya yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

            b) Bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

            c) Anabilim dalı başkanınca düzenlenecek programa göre öğrencilere gerekli konularda yardım ve rehberlik etmek,

            d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen yetkili kişi ve organlarca eğitim ve öğretim ile ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.

            YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI
            Madde 21- Yabancı uyruklu öğretim elemanları, Akademinin ihtiyaç göstermesi, Genel Müdürün teklifi ve Maliye Bakanlığından alınacak olumlu görüş üzerine, Bakanın onayı ile sözleşmeli olarak Akademide görevlendirilebilirler. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilir.

            BİLİMSEL FAALİYETLER
            Madde 22- Her eğitim-öğretim dönemi sonunda anabilim dalı başkanları o döneme ait eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir raporu ilgili bölüm başkanı aracılığı ile dekana verir. Dekan bu raporu, kanaatini de ekleyerek Başkana sunar. Başkan bunları değerlendirir, kendi yetkileri dahilinde gerekli tedbirleri alır ve bu konulara ilişkin görüş ve teklifleri Genel Müdürlüğe bildirir.

            Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının, verdiği dersler ile yönettiği seminer ve uygulamaların listesi ile işlediği konuların ders notlarını ve yurt içinde veya dışında yapılan bilimsel kongrelere sunduğu tebliğlerin ikişer örneğini bağlı olduğu anabilim dalı başkanı aracılığı ile dekana sunmak zorundadır.

            Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları, Başkanlık, fakülteler, enstitüler ve Genel Müdürlükte özel olarak arşivlenir. Bu yayınların bir nüshası da Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezine gönderilir.

            ÖĞRETİM ELEMANLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
            Madde 23- Rütbelerine göre emsalleri için emniyet teşkilatı mevzuatında belirlenen hak ve yükümlülükler, öğretim görevlisi olarak görevlendirilen meslek mensupları hakkında da uygulanır. Bu kişiler il emniyet teşkilatında görevli emsallerine verilen her türlü yan ödeme, tazminat ve fazla çalışma karşılıkları ile başka bir ad altında yapılan her türlü ödeme ve haklardan da aynen yararlanırlar. Bu personel, Genel Müdürlüğün izni ile bilimsel ve mesleki konularda yayın yapabilir ve bu nitelikteki toplantılara katılabilir, tebliğ sunabilir, yayın organlarına ideolojik, yıkıcı ve bölücü nitelikte olmayan yazı yazabilirler.

            Kadrolu öğretim elemanları Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Bunların görev süreleri, her türlü özlük hakları, akademik unvanlarının yükseltilmesi ve korunması, emeklilikleri ve izinleri konusunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer konularda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uygulanır.

            Emniyet teşkilatındaki eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline yapılan ek ödemeler bu grupta yer alan personele de aynen verilir.

            Emniyet hizmetleri sınıfından olup, Akademi ve polis meslek yüksek okullarında görevlendirilen öğretim görevlilerine, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenecek olan emniyet hizmetleri tazminatının net tutarları arasındaki fark tazminat olarak ödenir.

            Ayrıca, Başkan, başkan yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları, enstitü müdürü ve müdür yardımcıları, enstitü sekreteri, bölüm başkanları ile polis meslek yüksek okulu müdürleri ve müdür yardımcılarına 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir.

            Başkana rektör, başkan yardımcılarına ise rektör yardımcılarına ödenmekte olan oranda idari görev ödeneği verilir.

            Akademide görevli ek ders ücretliler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti verilir.

            Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kişilerin yıllık sicil raporlarının düzenlenmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

            Genel Müdür, öğretim elemanları hakkında gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenlemeye yetkilidir. Bu sicil, bütün değerlendirmelerde esas alınır.

            ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME, LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ENSTİTÜLER
            Madde 24- Akademi, eğitim-öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirebilir.

            Bu amaçla Akademi bünyesinde, Bilimsel Denetleme Kurulunun da görüşünü alarak Akademinin ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak lisans üstü eğitim-öğretim yapacak enstitüler kurulur.

            Enstitünün organları; enstitü müdürlüğü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

            Enstitü müdürü, enstitüdeki bütün idari ve bilimsel eğitim faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden Başkana karşı sorumlu kişidir.

            Enstitü müdürüne, görevi başında olmadığı zaman kendisinin uygun göreceği müdür yardımcılarından birisi vekalet eder.

            Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüde ders veren Akademideki öğretim üyelerinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç üyeden oluşur.

            Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, enstitü sekreteri ve müdürce gösterilecek altı aday arasından, Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

            Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararname ile Fakülte Öğretim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri bilimsel açıdan yerine getirirler.

            Bu enstitülerin adları, bölümleri, öğrenci seçimi ile enstitülerde yapılacak lisans üstü eğitim- öğretimin şekli, süresi, programları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümlerine ve buna dayalı olarak verilen diplomalar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

            ENSTİTÜ SEKRETERİ
            Madde 25- Enstitü sekreteri, enstitülerdeki idari personelin ve öğrenci işlerinin tüm yönetim, denetim ve gözetiminden enstitü müdürüne karşı sorumlu kişidir ve 2. sınıf emniyet müdürleri arasından Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır.
  

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            DENETİM VE SOSYAL HİZMETLER
            Madde 26- Akademi, Bakanlık ve Genel Müdürlük denetleme elemanlarınca mesleki eğitim, idari ve mali yönden yılda en az bir defa denetlenir. Bilimsel denetim ise, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

            Başkanlıkça, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörüldüğü şekilde iaşe, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin muayene ve tedavilerinin yapılması, sinema ve tiyatro salonları, spor sahaları sağlanması, kantin, çeşitli sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler ve benzeri yerler açılması ve bunlardan öğrencilerin yeterli şekilde yararlanması için gerekli tedbirler alınır.

            Akademide, öğrencilerin şahsi ve ailevi sorunlarını çözümlemek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurulur.

            DÖNER SERMAYE
            Madde 27- Akademide, bağlı birimlerin talebi üzerine, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun önerisi, Başkanın olumlu görüşü ve Genel Müdürün onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir. Genel Müdürün önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile sermaye artırılabilir. Döner sermaye, kurum bütçesine konulacak ödenekler, ayni yardımlar, faaliyet sonucu elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayeye ulaşıncaya kadar dönem sonu karları sermayeye mahsup edilir.

            Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra, kalan karlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

            Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limiti, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikle belirtilir.

            Döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu    hükümlerine tabi değildir.

            Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli personele bu kişilerin bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat ve ödenek tutarının %100'ünü aşmamak üzere dağıtılacak ek ödemenin usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

            KADROLAR
            Madde 28- Akademinin öğretim elemanı kadroları, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (2) sayılı listede gösterilmiştir. Bu listede yer alan kadrolarda, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmıştır.

            YÖNETMELİKLER
            Madde 29- Aşağıdaki hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir:

            a) Akademinin yönetim birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri,

            b) Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında ders veren ek ders ücretli öğretim elemanlarının görevlendirilmelerinin esas ve usulleri,

            c) Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul işlemlerine ait esas ve usuller,

            d) Fakülte öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yeri, zamanı, süresi ve ne şekilde yapılacağına ilişkin esas ve usuller,

            e) Fakültede öğretim sürelerinin tespiti, dönemlere ayrılması, dinlenme izinleri, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ilkeler, başarı durumu, okuma hakkının kullanılmış sayılacağı haller, not düzeni ve bu konulara ilişkin diğer hususlar,

            f) Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim- öğretim esasları, bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlara ilişkin esaslar ve diğer hususlar,

            g) Polis yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin okul içinde ve dışında giyecekleri kıyafetlere ilişkin esaslar.

            Akademik konularla ilgili yönetmeliklerde Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun da görüşü alınır.

            GÖREV UNVANLARI
            Madde 30- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev unvanlarına; ikinci meslek derecesinde, "Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü", üçüncü meslek derecesinde, "Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi", dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu meslek derecelerinde, "Öğretim Görevlisi" ibareleri eklenmiş ve üçüncü meslek derecesinde sayılan "Polis Akademisi Başkan Yardımcısı" ibaresi kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 31- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkraları ile 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 20 ve 22 nci maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesinde 3087 sayılı Kanuna yapılan atıf bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılır.

            Geçici Madde 1- Mevcut polis okullarından polis meslek yüksek okullarına dönüştürülmeyenlerden Genel Müdürlükçe uygun görülenler, hizmet içi eğitim amacıyla polis eğitim merkezi olarak kullanılabilir.

            Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim, 2001 - 2002 eğitim-öğretim döneminde başlar.

            Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim başlayıncaya kadar mevcut polis okullarında eğitim-öğretime devam olunur.

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler, Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar 15/9/2000 tarihinde iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılır.

            Polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarih itibarıyla görevde bulunan ve bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ve görev unvanları değiştirilen veya kaldırılan polis okulu müdürü, polis okulu müdür yardımcısı ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil öğretmenler yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları, polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarihi takip eden 6 ayı geçmemek üzere, şahıslarına bağlı olarak devam eder.

            Geçici Madde 3- 1/1/2009 tarihine kadar: Polis Akademisi Başkanı, başkan yardımcıları, dekan yardımcısı, enstitü sekreteri, bölüm başkanları, şube müdürleri, polis meslek yüksek okulu müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet hizmetleri sınıfından olup polis yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına, almakta oldukları emniyet hizmetleri tazminatının, kadrolu öğretim elemanlarına da almakta oldukları üniversite ödeneğinin %30'u oranında ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

            Geçici Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Polis Enstitüsünün yüksek öğrenim kısmı ile Polis Akademisinden mezun olanların kazanılmış hakları saklıdır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 32- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları 1/1/2009 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 33- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  

(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU  : Emniyet Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLAT : Taşra Teşkilatı
  

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                              SERBEST KADRO
SINIFI  UNVANI                                        DERECESİ   ADEDİ       TOPLAMI
EH      Akademi Başkanı                                 1          1            1
EH      Akademi Başkan Yardımcısı                       1          2            2
EH      Dekan Yardımcısı                                1          1            1
EH      Bölüm Başkanı                                   1          4            4
EH      Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü                1         15           15
EH      Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd.            1         45           45
EH      Enstitü Sekreteri                               1          1            1
EH      Polis Eğitim Merkezi Müdürü                     1         10           10
EH      Polis Eğitim Merkezi Md.Yrd.                    1         20           20
EH      Emniyet Müdürü (Öğretimi Görevlisi)             1         270         270
EH      Emniyet Amiri (Öğretim Görevlisi)               2          30          30
EH      Başkomiser (Öğretim Görevlisi)                  2          15          15
EH      Başkomiser (Öğretim Görevlisi)                  3          15          15
EH      Komiser (Öğretim Görevlisi)                     3          15          15
EH      Başkomiser (Öğretim Görevlisi)                  4          15          15
EH      Komiser (Öğretim Görevlisi)                     4          15          15
EH      Komiser (Öğretim Görevlisi)                     5          15          15
EH      Komiser (Öğretim Görevlisi)                     6          15          15
EH      Komiser Yrd. (Öğretim Görevlisi)                6          15          15
EÖH     Öğretmen                                        2           3           3
EÖH     Öğretmen                                        3           3           3
EÖH     Öğretmen                                        4           3           3
EÖH     Öğretmen                                        5           3           3
EÖH     Öğretmen                                        6           3           3
TOPLAM                                                            539         539
  

(2) SAYILI LİSTE

            KURUMU  : Emniyet Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLAT : Taşra Teşkilatı
  

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                        SERBEST KADRO
SINIFI  UNVANI                                 DERECESİ     ADEDİ        TOPLAMI
        Profesör                                 1            49           49
        Doçent                                   1            30           30
        Doçent                                   2            30           30
        Doçent                                   3            23           23
        Yardımcı Doçent                          3            30           30
        Yardımcı Doçent                          4            25           25
        Yardımcı Doçent                          5            32           32
        Yardımcı Doçent                          6            32           32
        Öğretim Görevlisi                        1            15           15
        Öğretim Görevlisi                        2            15           15
        Öğretim Görevlisi                        3            15           15
        Öğretim Görevlisi                        4            15           15
        Öğretim Görevlisi                        5            15           15
        Öğretim Görevlisi                        6            15           15
        Öğretim Görevlisi                        7            15           15
        Okutman                                  1            25           25
        Okutman                                  2            15           15
        Okutman                                  3            15           15
        Okutman                                  4            15           15
        Okutman                                  5            10           10
        Okutman                                  6            15           15
        Okutman                                  7            15           15
        Uzman                                    1             5            5
        Uzman                                    2             5            5
        Uzman                                    3             5            5
        Uzman                                    4             5            5
        Araştırma Görevlisi                      4            35           35
        Araştırma Görevlisi                      5             7            7
        Araştırma Görevlisi                      6             5            5
        Araştırma Görevlisi                      7             7            7
TOPLAM                                                       540          540
  

(3) SAYILI LİSTE

            KURUMU  : Emniyet Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLAT : Taşra Teşkilatı
  

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                       SERBEST KADRO
SINIFI  UNVANI                                DERECESİ     ADEDİ       TOPLAMI
        Profesör                                 1           4            4
        Doçent                                   1           4            4
        Doçent                                   2           2            2
        Doçent                                   3           2            2
        Yardımcı Doçent                          3          10           10
        Yardımcı Doçent                          4           5            5
        Yardımcı Doçent                          5           6            6
        Yardımcı Doçent                          6           2            2
        Okutman                                  1          22           22
        Okutman                                  2           3            3
        Okutman                                  3           5            5
        Okutman                                  4           2            2
        Okutman                                  5           2            2
        Araştırma Görevlisi                      4          29           29
        Araştırma Görevlisi                      5          10           10
        Araştırma Görevlisi                      6           1            1
        Araştırma Görevlisi                      7           1            1
EH      Akademi Başkanı                          1           1            1
EH      Akademi Başkan Yrd.                      1           3            3
EH      Bölüm Başkanı                            1           4            4
EH      Polis Memuru                            10         554          554
EÖH     Öğretmen                                 2           3            3
EÖH     Öğretmen                                 3           3            3
EÖH     Öğretmen                                 4           3            3
EÖH     Öğretmen                                 5           3            3
EÖH     Öğretmen                                 6           3            3
EÖH     Öğretmen                                 7           5            5
TOPLAM                                                     692          692
  

(4) SAYILI LİSTE

            KURUMU  : Emniyet Genel Müdürlüğü
            TEŞKİLAT : Taşra Teşkilatı
  

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

                                                     SERBEST KADRO
SINIFI  UNVANI                              DERECESİ    ADEDİ       TOPLAMI
EH      Öğretmen                               1          293         293
EH      Polis Okulu Müdürü                     1           25          25
EH      Polis Okulu Müdür Yrd.                 1           69          69
TOPLAM                                                    387         387
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C. ERSÜMER R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı  İçişleri Bakanı 
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. T. TOSKAY Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M. İ.TALAY E. MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı Orman Bakanı
 
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı