Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.11.1989 Sayı :20334 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 486
Bakanlar Kurulundan : 
 
3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNUN 19'UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 16/06/1989 
Karar No      : KHK 374

            3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması; 12/3/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 16/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 3201 sayılı Emniyet teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 19- Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az 1 yıl süreli mesleki eğitim/öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir.

            Öğrencilerin iaşe, ibate, sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanır.

            Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatındaki münhal kadrolara polis memuru olarak atanırlar. Başarılı olamayanların okulla ilişiği kesilir, ancak, bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez.

            Polis okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

            Polis Akademisine öğrenci yetiştirmek üzere, polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, disiplin ve bedeni kabiliyete haiz, Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, lise seviyesinde parasız yatılı ve resmi üniformalı polis kolejleri açılır.”

            Madde 2- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            “Geçici Madde 16- Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında mesleki temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.”

            Madde 3- 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, 23, 24, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 58 ve 92 nci maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. Özal
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
G. TANER
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
C. ÇİÇEK
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
A.M. YILMAZ
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı 
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı