Düstur Beşinci Tertip Cilt 29-1 S  
Resmi Gazete: 13.04.1990 Sayı :20491 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:738
Bakanlar Kurulundan : 
AİLE ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KÂNUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 13/04/1990 
Karar No      : KHK 423

            Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 12/3/1986 târihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1958 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 13/4/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1 - 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
            "Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi, olmayanlara verilecek huzur ücreti Bâşbakan ya da ilgîli Devlet Bakanı tarafından belirlenir."

            Madde 2 - 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Aile ile ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, yerli ve yabancı bilim, meslek kuruluşları ile uzmanların iştiraklerini sağlayacak şekilde araştırma, inceleme, geliştirme, bilimsel koordinasyon. sağlama faaliyetlerinde bulunmak üzere gerekli hallerde ana hizmet birimlerinde ilgili Devlet Bakanının Onayı ile özel ihtisas komisyonları kurulabilir."

            Madde 3 - 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

            "a) Başkan, Başkan Yardımcısı,. Daire Başkanı, Hukuk Müşavirleri, Müşavirler, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Şube Müdürü kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir, Bu şekilde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve esasları, ücretlerin taban ve tavanı ile yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Sözleşmeyle çalışacak personel istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

            b) Kamu kurum ve kuruluşlarında yeterlik sınavını kazanarak uzman unvanını almış olanlarla doktorasını tamamlamış olanlar sınav ve yaş şartı aranmaksızın Kurumdaki uzman kadrosuna naklen atanırlar."

            d) Aile Araştırma Kurumunda çalışan memurlara 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretinin yarısı aynı esas ve usullere göre ödenir.

            Madde 4 - 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 26 - Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının muvafakati ile Aile Araştırma Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilirler. Aile Araştırma Kurumunun bu konudaki talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle karşılanır. Bu personel ilgili kurumdan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece kurumundaki sosyal hakları ve memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bu şekilde çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin ücret tespiti ile diğer ödemeler hususunda 24 üncü madde hükmü uygulanır. 

            Geçici Madde - Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı bölümüne eklenmiştir,

            Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Turgut ÖZAL 
Cumhurbaşkanı

Y. AKBULUT 
Başbakan 

M. KEÇECİLER         K.İNAN                 H.DOĞAN             H.DOĞAN
Devlet Bakanı            Devlet Bakanı       Devlet Bakanı       Devlet Bakanı V. 

C. ÇİÇEK                  I.ÇELEBİ                 V.DİNÇERLER         M.YAZAR 
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı         Devlet Bakanı            Devlet Bakanı 

İ.ÖZARSLAN             E.KONUKMAN             İ.ÖZDEMİR             M.TAŞAR
Devlet Bakanı            Devlet Bakanı             Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

K.AKKAYA                H.ÖRÜÇ             M.O.SUNGURLU                 İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı     Adalet Bakanı             Milli Savunma Bakanı

A.AKSU                     A. BOZER             A. KAHVECİ                             A. AKYOL
İçişleri Bakanı         Dış işleri         Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı     Milli Eğitim Bakanı 

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER 
Bayındırlık ve İskân Bakanı         Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı

L.KAYALAR                                     İ.AYKUT                                                 Ş.YÜRÜR 
T. O. ve Köy İşleri Bakanı         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Sny. ve Tic. Bakanı 

F.KURT                                                     N.K.ZEYBEK                                 İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür Bakanı                                 Turizm Bakanı

            Kurumu : Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
            Teşkilatı: Merkez

İHDAS EDİLEN KADRONUN
 
Sınıfı ÜNVANI Kadro Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH Müşavir 1 10 - 10
GİH Uzman Yardımcısı 8 25   25
GİH Mütercim 8 3   3
GİH Şef 4 5   5
GİH Santral Memuru 11 1   1
GİH Santral Memuru 9 1   1
GİH Santral Memuru 8 1   1
YH Hizmetli 12 5   5
YH Hizmetli 10 5   5
YH Aşçı 12 3   3