İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.04.1990 Sayı :20489 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:697
Bakanlar Kurulundan : 
4792 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 09/04/1990
Karar No      : KHK 415

            Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/ 1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1 - 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun değişik 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Kurumun sağlık tesisleri işletme gelirlerinden (ilaç iştirak payı; muayene ücreti ve tedavi gelirleri dâhil), sağlık tesislerinde filen görev yapan kadrolu personelden; yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele, bunların bir yılda alacakları, aylık (ek gösterge dahil) yan ödeme ve her türlü tazminat tutarına % 54'ünü, diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir. 

            Ek ödemenin usul, esas ve oranları personelin çatışma verimi,. sağlık hizmetlerinin rasyonelliğini temin edici ilkeler göz önünde bulundurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir." 

            Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

            Madde  3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                        Turgut ÖZAL 
                                                                                       Cumhurbaşkanı

Y. AKBULUT
Başbakan

M. KEÇECİLER                  K.İNAN              H.DOĞAN               H.DOĞAN
Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı      Devlet Bakanı          Devlet Bakanı V. 

C. ÇİÇEK               I.ÇELEBİ               V.DİNÇERLER                   M.YAZAR 
Devlet Bakanı        Devlet Bakanı       Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı 
 
İ.ÖZARSLAN       E.KONUKMAN          İ.ÖZDEMİR                         M.TAŞAR
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

K.AKKAYA              H.ÖRÜÇ                  M.O.SUNGURLU              İ.S.GİRAY
Devlet  Bakanı       Devlet Bakanı           Adalet Bakanı               Milli Savunma Bakanı

A. AKSU                  A. BOZER              A. KAHVECİ                        A. AKYOL
İçişleri Bakanı        Dışişleri Bakanı   Maliye ve Gümrük Bakanı      Milli Eğitim Bakanı 

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER 
Bayındırlık ve İskân Bakanı        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma Bakanı 

L.KAYALAR                                İ.AYKUT                                                Ş.YÜRÜR 
T.O.ve Köy İşleri Bakanı   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Sny.ve Tic. Bakanı 

F.KURT                                               N.K.ZEYBEK                           İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür Bakanı                          Turizm Bakanı