Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.11.1989 Sayı :20336 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 500
Bakanlar Kurulundan : 
 
PASAPORT KANUNU, DEVLET MEMURLARI KANUNU, YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU, YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU VE BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE 190 VE 281 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 22/08/1989 
Karar No      : KHK 378

            5682 sayılı Pasaport Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3387 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 5682 sayılı Pasaport Kanununun 28/5/1988 tarihli ve 3463 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin (A) bendinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.”

            “Büyükşehir belediye başkanları ile belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir."

            Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesinin değişik birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık veya ücretlerini kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

            Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’Ü ödenir. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.”

            Madde 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            “Mali yılın her iki yarısı için de memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak katsayıyı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

            Madde 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 175 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.”

            Madde 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunla değişik ek geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacaklarının sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.”

            Madde 6- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderlerinden ödenir. Lisansüstü eğitim-öğretim için yurtdışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylıklarını kendi kurumlarından alırlar. Bunların yurt içi net aylıkları (ek gösterge, memuriyet taban ve kıdem aylığı ile ödenekler ve sair her türlü ödemeler dahil) yurt dışına transfer edilir. Transfer edilen ödemeler tutarı ile burslu gidenlerin aldıkları burs ve bunlara yurt içinde yapılan ödemeler tutarı, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisattan az ise, aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri kurumlarınca karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.”

            Madde 7- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            “Zamanında ödenmeyen harç kredisi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenir.”

            Madde 8- 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 15- Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.”

            Madde 9- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun değişik 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Ayrıca Başbakanlık merkez teşkilatında, programcı, çözümleyici ve bilgisayar işletmeni ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.”

            Madde 10- Yargıtay Başkanlığında kullanmak üzere ekli listede yer alan 9 adet kadro ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Madde 11- 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunanlar ile emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli uçuş personeli ve subay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erlerden sıkıyönetim veya olağanüstü hal bölgelerinde veya İçişleri Bakanının belirleyeceği benzeri kritik yörelerde özel harekat veya operasyon timi olarak görev yapanlara, fiilen görev yaptıkları sürece bu süre ile orantılı olarak 200 ila 1500 arasında tesbit edilecek gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, sıkıyönetim bölgelerinde Genelkurmay Başkanı, diğer kritik bölgelerde İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile aylık ek tazminat ödenir.”

            Madde 12- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 34- Lisansüstü eğitim-öğretim maksadıyla halen yurtdışında bulunan araştırma görevlileri hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

            Madde 13- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 14- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
M.YAZAR
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
İ.AŞKIN
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
A.M.YILMAZ
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı 
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı
 

EK LİSTE

KURUMU: YARGITAY BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 
 
     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
GİH Bilgisayar İşletmeni
10
9
-
9