Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.06.1994 Sayı :21952 2. (Mükerrerl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sahife:511
Bakanlar Kurulundan :

          BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
 

Karar Tarihi : 30/05/1994
Karar No      : KHK 533

             Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması; 5/5/1994 tarih ve 3987 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak bakanlar Kurulunca 30/05/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.

             MADDE 1- 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı petrol Kanunun  6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değşitirilmiştir.
            “Madde 6-  Petrol ile ilgili; Müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı Devlet adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na aittir Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve sermayesine hakim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun hükümleri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir.

            Bu konudaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermayelerinde kamu payı bulunanlar da 8dahil, sermaye şirktelerine veya yabancı Devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir.

            Kuruluş amacına uygun olmak şatıyla, yukarıda belirtilen tüzel kişilere, ülke ekonomisine yararlı lması halinde, Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. Ancak, 3291 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu, özelleştirilen kuruluşun devri tarihinde sözkonusu belge, kuruluşu devralan özel hukuk tüzel kişilerine devredilmiş sayılır ve belgenin tescili ile bu husustaki diğer işlemler Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılır.

            MADDE 2- 6326 Sayılı Kanunun 116 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
            “Ancak, 3291 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları nedeniyle ithal edilecek yabancı sermaye, bu Kanunla düzenlenen kur garantili transfer ile ilgilendirilmez.”

            MADDE 3-  9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değşitirilmiştir.
            “Bu şekilde tahsil edilen pharalar tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde Hazine Müşteşarlığı adına açılacak “Çalışanların Tasarraflarını Teşvik Hesabı”na aktarılır.”

            MADDE 4- 3417 sayılı Kanunun5 inci maddesi aşağıdaki değiştirilir.
            “Madde 5- Hazine Müşteşarlığı 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta toplanan paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrımenkul alım satıma yönelik yatırımlar  hariç olamak üzere her türlü kıymatlere ve verimi yüksek yatırımlara yatırmak suretiyle nemalandırılır.”

            MADDE 5- 3417 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
            “ Geçici madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Çalışanların Tasarrufa Teşvik Hesabı Müsteşarlığına bir protokol ile devredilir. Kamu  Ortaklığı İdaresi Başkanlığına 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanun ve bu konudaki mevzuat ile verilen görevlere ilişkin işlemler devir tarihine kadar geçecek süre içinde Özelleştirmi İdaresi Başkanlığınca yürütülür.”

            MADDE 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
 
 

     
Süleyman DEMİREL
     
CUMHURBAŞKANI
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
     
Başbakan
     
M. KARAYALÇIN
N. CEVHERİ
Y.AKTUNA 
A.Ş. EREK
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İ. TEZ
B. S. DAÇE
E. ŞAHİN
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
N. KURT
M. KAHRAMAN
A. A.DOĞAN
A. ATAÇ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
N. TEKİNEL
Ş.ERDEM
M.S.OKTAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. GÖLHAN
N. MENTEŞE
M. MOĞULTAY
İ. ATTİLA
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı V. 
Maliye Bakanı
N. AYAZ
O. KUMBARACIBAŞI
M. K. DİNÇ
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve iskan Bakanı
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN
R. ŞAHİN 
M. MOĞULTAY
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma e Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KİÖSE
V. ATASOY
D. F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
H. EKİNCİ 
R. AKÇALI
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
Çevre Bakanı