Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.12.1999 Pazartesi Sayı : 23919 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

SİVİL MÜDAFAA KANUNU İLE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

Karar Tarihi: 08/10/1999
Karar No     : KHK/586

            Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda değişiklik yapılması; 4484sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 8/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı "Sivil Müdafaa Kanunu"nun adı "Sivil Savunma Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- 7126 sayılı Kanunun değişik 32 nci maddesinin (II) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "II- Taşra teşkilatı: il sivil savunma müdürlükleri ve bünyelerinde oluşturulacak sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri, ilçe sivil savunma müdürlükleri ile sivil savunma mahalli kuvvetleri ve doğrudan merkeze bağlı sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinden oluşur.

            Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri eksi (I) sayılı listede yer alan illerde kurulur.

            İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yeni birlikler ve birlik bulunmayan illerde birden fazla ekip kurulabilir.

            Bu birlik ve ekiplerin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığına çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

            Madde 3- 7126 sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Bağışlar ve yardımlar doğrudan fon gideri hebasına gelir kaydedilir."

            Madde 4- 7126 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 38- Sivil Savunma Fonundan;

            a) 36 ncı maddede belirtilen sivil savunma hizmetlerine ilişkin giderler,

            b) Valiliklerce hazırlanıp İçişleri Bakanlığınca tasdik edilen sivil savunma planlarının uygulanması ve tatbikatların icrası için gerekli olan harcamalar,

            c) Bölgenin hassasiyet derecesi ile hizmetin önemi ve aciliyeti dikkate alınarak belirlenen öncelik sırasına göre yapılacak sivil savunma hizmetlerine ilişkin giderler.

            d) Görev, eğitim ve tatbikatlara katılan yükümlüler ve gönüllü kişilerden memur, işçi ve sözleşmeli personel dışındakilere, talep etmeleri halinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin 1/30'u tutarında verilecek eğitim gündelikleri,

            e) Sivil savunma personeli ile mahalli kuvvetlerin ve gönüllülerin seferberlik ve savaş hallerinde, eğitim ve tatbikatlarda, afetlerde ve her türlü kazada arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldıkları sürece, yeme, içme ve barındırılmalarına ait giderler, karşılanır."

            Madde 5- 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ve 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunda geçen; "Dahiliye Vekaleti" ibaresi "İçişleri Bakanlığı" olarak "Sivil Müdafaa" ibaresi "Sivil Savunma" olarak, "Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı" ibaresi "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü" olarak, "Sivil Savunma İdaresi Başkanı" ibaresi "Sivil Savunma Genel Müdürü" olarak, "Milli Savunma Yüksek Kurulu" ibaresi ise "Milli Güvenlik Kurulu" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 6- 7126 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 8- Gönüllü kişi ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığına belirlenecek esaslar çerçevesinde sivil savunma teşkilatının eşgüdümünde sivil savunma hizmetlerine katılabilirler.

            Ek Madde 9- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar; yangınla mücadele için mevcut personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını hazırlamak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç, gereç ve malzemeyi hazır bulundurmak zorundadır. Gerçek kişiler de yangınla mücadele için gerekli önlemleri alır.

            Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

            Ek Madde 10- İllerde yapılacak arama, kurtarma ve haberleşme hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması ve il arama ve kurtarma ekiplerinin göreve sevki için ihtiyaç duyulan; arsa, bina, tesis, araç, gereç ve malzemenin temini amacıyla il özel idare bütçelerine yeterli ödenek konulur.

            Ek Madde 11- Afetlerde ve kazalarda görev almak üzere il emniyet müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak birimde görevlendirilen emniyet personelinin eğitimi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğünün birlikte tespit edeceği esaslar doğrultusunda yapılır."

            Madde 7- 3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

            "82- Afetlerde mülki idare amirinin emriyle gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma ve yardım hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak,

            Bu görev büyükşehir statüsündeki yerlerde; büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilir."

            Geçici Madde 1- Ekli cetvellerdeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne ilave edilmiştir.

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 6 ncı maddelerinde çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır.
  

(I) SAYILI LİSTE
  
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİNİN
KURULACAĞI İLLER

            1. ADANA
            2. AFYON
            3. ANKARA
            4. BURSA
            5. DİYARBAKIR
            6. ERZURUM
            7. İSTANBUL
            8. İZMİR
            9. SAKARYA
            10. SAMSUN
            11. VAN
  

(1) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR

            KURUMU   : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI : MERKEZ

                                        Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                Derecesi  Kadro Adedi  Kadro Adedi  Toplam
------  --------------------  --------  -----------  -----------  ------
GİH     Daire Başkanı                1            1            -       1
GİH     Şube Müdürü                  1            3            -       3
EÖH     Öğretmen                     3            2            -       2
EÖH     Öğretmen                     5            3            -       3
EÖH     Öğretmen                     6            4            -       4
EÖH     Öğretmen                     7            7            -       7
GİH     Mütercim                     6            1            -       1
GİH     Programcı                    6            1            -       1
GİH     Çözümleyici                  6            3            -       3
GİH     Bilgisayar İşletmeni         7            2            -       2
GİH     Veri Hazırlama ve           10            8            -       8
        Kontrol İşletmeni
TH      Mühendis                     5            2            -       2
YH      Teknisyen Yardımcısı        12           10            -      10
YH      Şoför                       10            3            -       3
                                TOPLAM           50            -      50
  

(1) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR

            KURUMU   : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI : TAŞRA

                                         Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                  Derecesi  Kadro Adedi  Kadro Adedi  Toplam
------  ----------------------  --------  -----------  -----------  ------
GİH     Sivil Savunma Arama ve         1           11            -      11
        Kurtarma Birlik Müdürü
GİH     Sivil Savunma Uzmanı           1           33            -      33
GİH     Sivil Savunma Uzmanı           3           11            -      11
GİH     Şef                            3           11            -      11
GİH     Şef                            5           80            -      80
GİH     Veri Hazırlama ve             10           22            -      22
        Kontrol İşletmeni
SH      Daire Tabibi                   5           11            -      11
SH      Veteriner                      5           11            -      11
SH      Psikolog                       5           11            -      11
SH      Sosyal Çalışmacı               5           11            -      11
SH      Sağlık Memuru                  9          124            -     124
TH      Mühendis                       6           22            -      22
TH      Arama ve Kurtarma              9         2062            -    2062
        Teknisyeni
                                  TOPLAM         2420                 2420

    Madde 8- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. T. TOSKAY M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı . Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı 
 
S.TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ K. AYDIN Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K. TANRIKULU M.İ.TALAY
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı