Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.04.2000 Cuma Sayı : 24033 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

SİVİL SAVUNMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 01/03/2000
Karar No     : KHK/596

           Madde 1- 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 12- Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il sivil savunma müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerinde mesai saatleriyle bağlı olmaksızın ekli listede belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek sözleşmeli personelin nitelikleri, çalıştırılma usul ve esasları ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi ile tespit edilen üst sınırı geçmemek kaydıyla ücret ve diğer mali hakları İçişleri Bakanlığının teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

            Sivil savunma arama ve kurtarma hizmetlerinde çalıştırılacak personel, 1 yıl süreyle sözleşme yaparak göreve başlar. Bu sürenin bitiminde görevlerine devam etmeleri İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlerin sözleşmeleri, birer yıllık sözleşme yapılmak kaydıyla azami 45 yaşına girdikleri tarihe kadar uzatılabilir.

            Görevde başarısız olanlar ile disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle görevde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir. Sözleşmesi feshedilen veya uzatılmayanların kurumla ilişiği kesilir.

            Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (bütün ödemeler dahil, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde yapılan tazminat ödemeleri hariç) iki katının hizmet yılları toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. İkramiye hesabında 10 yıldan fazla olan süreler dikkate alınmaz. İkramiyelerden damga vergisi hariç vergi kesilmez. Ancak emeklilik haklarını kazananlara bu ikramiye ödenmez. Bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

            Sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir."

           Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY S. ORAL Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ.CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M. BOSTANCIOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı V.
 
E. MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı  Orman Bakanı Çevre Bakanı 

              LİSTE

   UNVANI                                        ADEDİ
    Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü      3
    Sivil Savunma Uzmanı                              11
    Şef                                               10
    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni               10
    Daire Tabibi                                      11
    Veteriner                                         11
    Psikolog                                          11
    Sosyal Çalışmacı                                  11
    Sağlık Memuru                                     40
    Mühendis                                          10
    Arama ve Kurtarma Teknisyeni                     172
    TOPLAM                                           300