Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.09.1999 Perşembe Sayı :21832 (Mük.)
Bakanlar Kurulundan :

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 16/09/1999
Karar No      : KHK 577

            Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna bir geçici madde eklenmesi; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 16/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 16- 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem dolayısıyla genel hayata etkili afete maruz bölgede yer alan illerde afete maruz kalan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki yapı ve tesislerin; hasar tespiti, deprem bölgesinde veya zorunlu hallerde başka bir bölgede yeniden inşası ve esaslı onarım işlerinin yapımı ve tesislerin işletilmesine ve tefrişine yönelik her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hakları tesis etmede ve taşıma işlerinde Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

            Deprem nedeniyle hasar gören bu yapı ve tesislerin bir an önce inşası ve esaslı onarımının sağlanması amacıyla; araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, keşif, etüt, harita, plan, proje, müşavirlik, kontrollük ve benzeri her türlü hizmetleri müşavirlik firmaları vasıtasıyla yaptırmaya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yetkilidir.

            Bu kapsamda yapılacak işler ile 1999 yılı yatırım programı gereğince afet bölgesinde yapılacak işler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine ve 3194 sayılı İmar Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlerine tabi değildir."

           Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
 
Bülent ECEVİT
Başbakan
     
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
M.C. ERSÜMER
En.ve Tab.Kay.Bak. ve Başb. Yrd.
R. ÖNAL
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı
M. KEÇEÇİLER
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.S. GÜREL
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
Y.YALOVA
Devlet Bakanı
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Devlet Bakanı 
Prof. Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı 
E.S.GAYDALI
Devlet Bakanı 
F.ÜNLÜ
Adalet Bakanı
Prof. Dr.A.ÇAY
Devlet Bakanı 
M.A.İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı
Prof. Dr. H.S.TÜRK
Adalet Bakanı 
S.ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı
S.TANTAN
İçişleri Bakanı 
İ.CEM
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye Bakanı 
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K.AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr.O.DURMUŞ
Sağlık Bakan
K.AYDIN
Ulaştırma Bakanı V.
Prof. Dr.H.Y.GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Y.OKUYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
A.K.TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.İ.TALAY
Kültür Bakanı
E.MUMCU
Turizm Bakanı 
Prof. Dr.N.ÇAĞAN
Orman Bakanı
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı